Grete Brochmann (leder), Torben Andersen, Anne Britt Djuve, Einar Niemi, Knut Røed, Inge Skeie, Sverre Try (2011):

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-07/id642496/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. mai 2009.
Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10. mai 2011.

Antall sider:

390

ISBN-nummer:

978-82-583-1089-8

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4568

Disse opplysningene er sist endret:

12/5 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Velferds- og migrasjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. mai
2009. Utvalget avgir med dette sin utredning