Kari Paulsrud (leder), Nadia Ansar, Marit Bjartveit, Marius Emberland, Børre Oscar Bilset Gundersen, Unn Hammervold, Anne Grethe Klunderud, Tor Kolden, Mette Yvonne Larsen, Ståle Luther, Hege Orefellen, Harald Sunde, Ingunn Sætervadet, Bjørn Henning Østenstad, Trond Fjetland Aarre (2011):

NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-9/id647625/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010.
Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011.

Antall sider:

409

ISBN-nummer:

978-82-583-1095-9

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Island, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England, Wales, Skottland, Nord-Irland, Frankrike, Italia

NSD-referanse:

4570

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 28. mai 2010 et lovutvalg for å utrede regler om tvang mv. innen psykisk helsevern.

Utvalget avgir med dette sin utredning med forslag til endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven. Formålet med lovforslagene er å styrke selvbestemmelsesretten og rettssikkerheten til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samtidig som samfunnets omsorgsansvar for denne gruppen, og andre mennesker i psykisk krise, fortsatt søkes ivaretatt. Videre er formålet å forebygge og begrense bruk av tvang.

Utredningen er ikke enstemmig. Medlemmet Orefellen har valgt å dissentere fra innstillingen i sin helhet