Svein Ludvigsen (leder), Terje Olav Austerheim, Nelly M. Drivdal, Anders Eriksen, Einar A. Eriksen, Ståle Fjellberg, Wenche Lyngholm, Ragnhild Queseth Haarstad, Maria Anh Nguyen, Odd A. Rød, Anders Smith, Inger Vold Zapffe (2012):

NOU 2012: 4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/09f468441d8145f38659e7388a4a69d8/no/pdfs/nou201220120004000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-4/id670699/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II 17. desember 2010
Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 30. januar 2012

Antall sider:

189

ISBN-nummer:

978-82-583-1127-7

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Finland, Sverige og Danmark

NSD-referanse:

4581

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon av 19. desember ble det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten for særskilte risikogrupper. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Utredningens struktur
Utredningens andre kapittel gjennomgår sentrale faglige og prinsipielle spørsmål som gir en ramme for utvalgets påfølgende analyser og vurderinger. Kapittel tre gjennomgår dagens risikobilde og kapittel fire gjennomgår dagens virkemiddelbruk. Kapittel fem drøfter hvordan dagens virkemiddelbruk er egnet til å håndtere dagens og fremtidens risikobilde og gir en vurdering av behovet for nye tiltak. Kapittel seks gjennomgår alternativer for forsterking av dagens virkemidler og for innføring av nye, og angir utvalgets syn på hvilke valg som bør gjøres. I kapittel sju gjennomgås til slutt de beregnede samfunnsøkonomiske virkninger av noen sentrale tiltak og tiltakspakker, og det gis en samlet vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser