Knut Brofoss (leder), Berit Brørby, Toril Gogstad, Thorgeir Hernes, Helene Holand, Torill Lødemel, Espen R. Moen, Geir Møller, Victor D. Norman, Stian K. Oen, Astrid F. Paulsen, Aud Ramberg, Liv Sannes, Øystein Spjelkavik (2012):

NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/f2ce6d22c3914e7b89d15db41285cf85/no/pdfs/nou201220120006000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-6/id672029/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. januar 2010.
Avgitt til Arbeidsdepartementet 9. februar 2012.

Antall sider:

337

ISBN-nummer:

978-82-583-1132-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4584

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Utvalg for arbeidsrettede tiltak ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. januar
2010. Utvalget avgir med dette sin utredning.