Erling Lae (leder), Harald Føsker, Monika Metallinou, Terje Bogen, Gunnhild Henriksen Lehre, Håvard Bye, Ann Christin Olsen-Haines, Karl Erik Arnesen, Alfhild Randi Håheim, Trond Busterud, Anne Hjort, Berit Moe, Morten Sommer (2012):

NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer - Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/5a8fc749b14f48eeb1eff63acb1d641d/no/pdfs/nou201220120008000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-8/id673322/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 2010
Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 29. februar 2012

Antall sider:

174

ISBN-nummer:

978-82-583-1136-9

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Finland

NSD-referanse:

4586

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon av 17. desember ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede det samlede kompetansebehovet i brannvesenet. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.