Alexandra Bech Gjørv (leder), Ragnar Line Auglend, Laila Bokhari, Einar Skaarseth Enger, Stefan Gerkman, Torgeir Hagen, Hanne Bech Hansen, Guri Hjeltnes, Linda Motrøen Paulsen, Karin Straume (2012):

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/bb3dc76229c64735b4f6eb4dbfcdbfe8/no/pdfs/nou201220120014000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-14/id697260/

Kommentar:

Oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2011 for å gjennomgå og trekke lærdom
fra angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
Avgitt til statsministeren 13. august 2012.

Se også:
Prop. 131 L (2012–2013) - Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.)

Antall sider:

482

ISBN-nummer:

978-82-583-1148-2

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4588

Disse opplysningene er sist endret:

27/5 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon av 12. august 2011 ble det oppnevnt en uavhengig kommisjon (22. juli-kommisjonen) for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepet på regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011. Kommisjonen legger med dette fram sin rapport.