Bjørn Solbakken (leder), Kjersti Gram Andersen, Sigurd Gude, Elise Rusten, Hilde Gunn Avløyp, Siri Hatland, Hans Sande, Nils Magne Fjereide, Ingvar M. Mathisen, Paal Waage, Jan Magne Fosse, Kari-Anne Opsal (2013):

NOU 2013: 8 Med los på sjøsikkerhet — Losordningens omfang, organisering og regelverk

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a23f67c6f0064ba88b9ecdde53ce6250/no/pdfs/nou201320130008000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2013-8/id729595/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. mars 2012.
Avgitt til Fiskeri- og kystdepartementet 10. juni 2013.

Se også:
Prop. 65 L (2013–2014) - Lov om losordningen (losloven)

Antall sider:

152

ISBN-nummer:

978-82-583-1176-5

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Canada

NSD-referanse:

4594

Disse opplysningene er sist endret:

29/5 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Bakgrunn
Det er mer enn ti år siden sist det ble foretatt en samlet gjennomgang av lostjenesten, jf. St.meld. nr. 47 (1998 – 99) Om evaluering av losplikt- og losgebyrsystemet. Etter regjeringens vurdering, er det flere forhold som tilsier at det nå bør foretas en ny
gjennomgang av lostjenesten.

Lostjenesten har i de senere år stått ovenfor flere utfordringer, eksempelvis knyttet til den økonomiske situasjonen. Dette har blant annet medført avgiftsøkninger som til tider har ligget over den forventede prisutvikling i samfunnet for øvrig. Videre har praktiseringen av den reviderte lospliktforskriften som ble implementert med virkning fra 1. januar 2011 vakt en del reaksjoner, jf. forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann. Blant annet har det vært reist spørsmål om omfanget av lostjenesten og i hvilken grad farledsbevisordningen kan erstatte bruk av los om bord i fartøyet. Det har også skjedd en teknologisk utvikling innen navigasjonsutstyr og kompetanse om bord på fartøy som trafikkerer i norske kystfarvann. Lospliktens omfang og organisering bør derfor vurderes opp mot den teknologiske utviklingen.

Dagens loslov er fra 1989, og det er identifisert et behov for å revidere enkelte bestemmelser både i loven og tilhørende forskriftsverk. Regelverket setter videre rammer for lostjenesten, og gjennomføring av eventuelle forslag til endringer kan føre til at lovverket må endres. I forbindelse med gjennomgangen av lostjenesten, skal utvalget derfor komme med forslag til nye lovbestemmelser om lostjenesten.

Lostjenesten er et viktig sjøsikkerhetsrettet tiltak. Samtidig legger lostjenesten viktige rammebetingelser for sjøtransporten, med en kostnadsramme på 650 millioner kroner som er fullfinansiert av brukerne. Regjeringen ønsker å videreutvikle lostjenesten som en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig tjeneste, som skal fortsette å ivareta viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø og sikkerhet. Utvalgets arbeid vil være et sentralt innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle lostjenesten.