Nils Totland (leder), Bente Thorsen Fagerli, Kirsten Ullbæk Selvig, John Erik Hagen, Terje Dyrstad, Anne-Birgitte Sveri, Endre Kulleseid, Inger Johanne Sundby, Øyvind Gustavsen, Stein Angsund, Kjell Haaland, Kristian Larsen (1999):

NOU 1999: 5 Det nye Kystverket

Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/2c2f7ce0df4f45a4aa8ee2b9512d04e2/no/pdfa/nou199919990005000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-5/id141517/

Kommentar:

Utredning fra Kystverkutvalget nedsatt av Fiskeridepartementet 8. oktober 1997
Avgitt til Fiskeridepartementet 15. februar 1999

Antall sider:

94

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island

NSD-referanse:

4595

Disse opplysningene er sist endret:

29/5 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Kystverket er i dag et ordinært forvaltningsorgan direkte underlagt Fiskeridepartementet, med ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av fiskerihavner, farleder, fyr- og merkeinstallasjoner, lostjenester og trafikksentraltjenester. Kystverket består av Kystdirektoratet, som ligger i Oslo, og 5 kystdistriktskontorer med underliggende operative enheter. Virksomheten omfatter både forvaltnings- og myndighetsutøvelse, tjenesteyting og driftsmessige oppgaver som produksjon og vedlikehold av infrastrukturen langs kysten. Forvaltningsog myndighetsoppgavene er i hovedsak planlegging, rådgivning og oppfølging av lov- og regelverket for havner, farleder og losplikten. Tjenesteytingen omfatter losvirksomheten, trafikksentralene og veiledning. Produksjons- og vedlikeholdsoppgaver omfatter utbygging, vedlikehold og drift av navigasjonsinfrastruktur og utbygging og vedlikehold av fiskerihavner, farleder, moloer etc.

Utvalget konstaterer at verken forvaltnings-, tjenesteyting- eller produksjonsoppgavene løses på en kostnadseffektiv måte innenfor nåværende organisasjon og tilknytningsform. Den overordnede styringen er i stor grad preget av detaljert styring av virkemiddelbruken, og Stortinget blir gjennom de årlige budsjettframlegg invitert til å fatte vedtak på et relativt detaljert nivå. Kystverkutvalget har kommet til at mer fleksible rammevilkår kombinert med at den overordnete styringen blir rettet mot målstyring og resultatoppfølging, vil gi Kystverket større ansvar og muligheter for å drive effektivt. I omstillingsperioden må Kystdirektoratets ledelse og styringssystemer styrkes, og det må utvikles systemer og rutiner som sikrer at Kystverket blir rustet til å ta et mer selvstendig ansvar for virksomheten innenfor de administrative og politiske rammer som blir gitt.

Utvalgets flertall legger til grunn at det også i fremtiden vil være ønskelig at Kystverket som helhet opprettholdes som en del av staten som en forvaltningsbedrift, og at produksjons- og vedlikeholdsoppgaver organiseres som en egen resultatenhet innenfor Kystverket. Mindretallet ved Endre Kulleseid går inn for at produksjonsvirksomheten skilles ut som et statlig A/S. Et annet mindretall tar ikke stilling til styringsmodell for Kystverket med unntak av at dette mindretallet ikke slutter seg til at deler av Kystverket organiseres som et statlig A/S