Kim Traavik (leder), Brian Bjordal, Olav Fjell, Torgeir Hagen, Gry Dyregrov Hamarsland, Kristin Lian, Hanne Løvstad, Dag Wiese Schartum, Siri Wiig (2016):

NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/03960058f3f94fbe9d290593bee22c1a/no/pdfs/nou201620160019000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-19/id2515424/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. mars 2015.
Avgitt til Forsvarsdepartementet 12. oktober 2016.

Antall sider:

299

ISBN-nummer:

978-82-583-1295-3

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, USA, Canada, Frankrike, Finland

NSD-referanse:

4614

Disse opplysningene er sist endret:

8/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Loven gir en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av samfunnssektorer. Loven vil gjelde for alle virksomheter som er av kritisk betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.