Hans Petter Graver (Leder), Geir Kjell Andersland, Christofer Eriksen, Siv Hallgren, Anne Margrethe Lund, Solveig Moen, Kristin Otterlei, Kirsti Ramberg, Tore Roald Riedl, Brynjulf Risnes, Hilde Stoltenberg, Karl Otto Thorheim, Camilla Torgersen, Stig Hjalmar Torsteinson (2017):

NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?— Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. mai 2015
Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet 9. mars 2017

Antall sider:

382

ISBN-nummer:

978-82-583-1327-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England

NSD-referanse:

4622

Disse opplysningene er sist endret:

9/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene, er om det bør opprettes egne barne- og familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget går inn for at tingretten bør være første instans for avgjørelse av både foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike saker, bør imidlertid bare noen av tingrettene behandle disse sakene. I tillegg mener utvalget at de dommere som skal behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven, må gjennomgå en særskilt opplæring. Videre har særdomstolsutvalget vurdert om Utlendingsnemnda bør erstattes av en forvaltningsdomstol. Utvalget anbefaler ikke at det etableres en forvaltningsdomstol for utlendingssaker.