Ivar Fonnes (leder), Ola Bergslien, Ingvar Engen, Solbjørg Ellingsen Fossheim, Anne-Birgitte Jacobsen, Torbjørn Nystadnes, Anne-Mette Spilling, Gerd Vandeskog (2006):

NOU 2006: 5 Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene — Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten

NOU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/778869330f844b1aa998dcbf975aff8b/no/pdfs/nou200620060005000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2006-05/id157155/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. desember 2004.
Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 3. april 2006.

Se også:
Prop. 99 L (2011–2012) - Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

Antall sider:

192

ISBN-nummer:

978-82-583-0872-7

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4634

Disse opplysningene er sist endret:

11/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon 3. desember 2004 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å vurdere en fremtidig depotordning for alt bevaringsverdig arkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Utvalget avgir med dette sin utredning som inneholder forslag om opprettelse av Norsk helsearkiv. Dette er tenkt som en nasjonal depotordning som skal ta imot helsearkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten etter at materialet har vært gjort til gjenstand for kassasjon etter regler foreslått av utvalget. Bortsett fra dissens fra ett utvalgsmedlem til det ene kassasjonsforslaget i kapittel 10.2.2 står utvalget samlet bak forslagene i utredningen. Et annet medlem har en tilleggsmerknad i kapittel 15.3.4 om den organisatoriske plasseringen av Norsk helsearkiv.

Utredningen av en depotordning for spesialisthelsetjenestens arkiver har som formål å sikre nødvendig dokumentasjon innen et område som står helt sentralt i det norske samfunn. Spesialisthelsetjenesten har et svært stort omfang med omkring 110.000 ansatte, og den utfører oppgaver som berører hele befolkningen. Praktisk talt enhver nordmann har en eller flere kontakter med spesialisthelsetjenesten i løpet av livet.

Utvalget har lagt til grunn for sitt arbeid at behandlingen av spesialisthelsetjenestens arkiver vil ha stor betydning både for spesialisthelsetjenesten selv og for dokumentasjon av både fortidens og fremtidens samfunnsutvikling. Ordninger for fremtidig bevaring av slike arkiver er derfor en svært viktig samfunnsoppgave.