Sven Ullring (leder), Gerd Bjørhovde, Toril Hofshagen, Jon Lea, Einar Ellingsen, Grethe Høiland, Anne M. Reinsnes, Kåre Petter Hagen, Willy Jensen, Bjørn Tørmo (2006):

NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst — Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

NOU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8b710be1a284bab8aea8fd955b39fa0/no/pdfs/nou200620060006000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2006-6/id157408/

Kommentar:

Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2004.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 5. april 2006.

Antall sider:

323

ISBN-nummer:

978-82-583-0874-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, USA, Canada, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sveits, Singapore, EU

NSD-referanse:

4635

Disse opplysningene er sist endret:

11/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 29. oktober 2004 et offentlig utvalg for å utrede sikring av landets kritiske infrastruktur.

Utvalgets utredning ble ferdigstilt 31. mars 2006. Utvalget legger med dette frem sin utredning. Samtlige av utvalgets anbefalinger er enstemmige.