Carsten Smith (leder), Inge Lorange Backer, Olav Terje Bergo, Kirsti Strøm Bull, Arild O Eidesen, Sven Ole Fagernæs, Ingrid Røstad Fløtten, Else Bugge Fougner, Inger Lise Gjørv, Agnes Nygaard Haug, Bjørg Hermansen, Johan P Olsen, Oddvar Overå, Ing-Lill Pavall, Tine Sundtoft, Bjørg Ven, Jens-Sveinung Wegner (1999):

NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet — Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/308d75c4e50245fbbaae5849f6998e1f/no/pdfa/nou199919990019000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-19/id141812/

Kommentar:

Utredning fra Domstolkommisjonen oppnevnt ved kgl res 8 mars 1996.
Avgitt til Det kgl Justis- og politidepartement 20 april 1999.

Se også:
- Ot.prp. nr. 43 (2003-2004) - Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet)
- Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) - Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling)

Antall sider:

649

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Tyskland, Frankrike, England, Nederland, Italia, Polen, Russland, USA

NSD-referanse:

4676

Disse opplysningene er sist endret:

18/8 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Domstolkommisjonen legger med dette fram sin utredning.

Kommisjonen ble oppnevnt ved kgl res 8 mars 1996 for å utrede domstolenes administrative stilling m m. Ved kgl res 11 oktober 1996 ble mandatet og sammensettingen av kommisjonen utvidet.

Kommisjonen er delt i spørsmålet om organiseringen av den sentrale domstoladministrasjon og i enkelte andre spørsmål. En oversikt over dissensene er inntatt i sammendragskapitlet. For øvrig er forslagene enstemmige.