Magne Velure (leder), Elin Fjellheim, Tonte Hegard, Natascha Heintz, Arne B. Johansen, Ivar Kraglund, Aasmund Mjeldheim, Einar Niemi, Lisabet Risa, Jon Suul, Anniken Thue, Ingvild Øye (1996):

NOU 1996: 7 Museum - Mangfald, minne, møtestad

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b324933f22c14d30abd752ea6bf75724/no/pdfa/nou199619960007000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1996-7/id140531/

Antall sider:

293

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Nederland, Storbritannia, Canada

NSD-referanse:

4688

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Museumsutvalet vart oppnemnt ved kongelig resolusjon av 15. desember 1993. Med dette avgjev utvalet innstillinga si. Innstillinga er samrøystes på alle punkt.