Yngve Svendsen (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde, Sven Marius Urke (2020):

NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/367acaf16a2941bfaf5e3b1ae7bfe95f/no/pdfs/nou202020200011000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-11/id2766587/

Kommentar:

Utredning fra Domstolkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017.
Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 30. september 2020.

Antall sider:

372

ISBN-nummer:

978-82-583-1455-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4702

Disse opplysningene er sist endret:

13/11 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Domstolkommisjonen ble oppnevnt for å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet og sikre deres uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold. Utredningen må ses i sammenheng med NOU 2019: 17 Domstolstruktur, som ble avgitt 1. oktober 2019.