Biografier

Knut Liestøl


Født: 13.11.1881
Død: 26.06.1952
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 03.03.1933 - 19.03.1935

Personalia:

Født 13.11.1881, Austegard i Åseral.
Sønn av gardbrukar Olav Knutson Liestøl (1855-1944) og Sigrid Røynlid (1856-).

Utdanning og yrke:

Millomskuleeksamen - Las privat heime på garden (1899)
Student - Aars og Voss skule i Oslo (1902)
Cand.philol. (1908)
Dr.philos. (1915)

Huslærar (1899-1901)
Lærar - Lærarskulen i Oslo (1905-1906)
Lærar - Aars og Voss skule i Oslo (1909)
Dosent i nynorsk - Universitetet i Oslo (1909)
Styrar - Norsk Folkeminnesamling (fra 1914)
Professor i norsk folkeminnevitskap (1917)

Offentlige verv:

Medlem - Rettskrivingsnemnda (1913)
Medlem - Rettskrivingsnemnda (1916)
Styremedlem - Institutt for sammenliknende kulturforskning (fra 1924)
Medlem - Kringkastingsprogramrådet (1925-1933)
Medlem - Kringkastingsnemnda (1930)
Medlem - Riksprogramrådet (1933-1946)
Styremedlem - Norsk Folkemuseum (1938-1947)
Formann - Riksprogramrådet (fra 1946)
Styreformann - Norsk Folkemuseum (fra 1947)

Verv i organisasjoner:

Styremedlem - Det norske Teatret
Medlem - Vitskapsselskapene i Lund og København
Medlem - Finsk-ugrisk selskap i Helsingfors
Styremedlem (departementsvald) - Det norske Samlaget (fra 1918)
Medlem - Vitenskaps-Akademiet i Oslo (fra 1918)
Styremedlem - Norsk Folkeminnelag (fra 1920)
Formann - Norrønafelaget (1924)
Formann - Noregs Mållag (1925-1926)
Heidersmedlem - Islandske Bokmenta-felag (fra 1930)

Litteratur:

Reviderte - Asbjørnsen og Moes folkeeventyr
Skreiv - Utgreidingar i Norske Bygder, og artiklar i Edda, Maal og Minne, Syn og Segn, m.m.
Medlem - Redaksjonsnemnda for det internasjonale folkeminnetidsskriftet "Folklore Fellows Communications"
Utga - Norske folkevisor frå millomalderen (1912) (saman med Moltke Moe)
Utga - Norsk Folkedikting (1914)
Utga - Norske trollvisor og norrøne sogor (1915) (doktoravhandling)
Utga - Norske Folkevisor I-III (1920-1924)
Utga - Norske ættesogor (1922)
Utga - Upphavet til den islandske ættesoga (1929)
Utga - Norsk Folkedikting I-III (1936-1939)
Utga - Chr. Asbjørnsen, mannen og livsverket (1947)

Diverse:

Okkupasjonen: 30. nov. 1943 om morgonen vart han arrestera, men slapp ut att om kvelden same dagen