Statsansatte 1950-2009

NSDs oversikt over statsansatte gjør det mulig å følge utviklingen i tallet på statlige arbeidstakere i perioden fra 1950 til 2009. Oversikten baserer seg primært på tall fra Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) (fra og med 1974), og er konstruert slik at brukerne selv kan undersøke variasjoner i antall statsansatte mellom ulike departement og departementsområder, samt ytre etater og statlige virksomheter under departementene. Fra 1974 og utover inneholder oversikten også kjønnsfordelingen blant de statsansatte samt tall på heltids- og deltidsansatte og produserte årsverk.

Bruk

Statistikkverktøyet i Nesstar gjør det mulig å lage egne tabeller, diagrammer og figurer. Slik går du frem:

  1. Velg den kategorien du er interessert i å studere. Du har her flere valg:'Totalt', 'Departement', 'Departementsområde' og 'Ytre etater og statlige virksomheter'.
  2. Ved hjelp av menyvalget kan du velge mellom ulike departement, departementsområder, ytre etater og statlige virksomheter. Du kan selv bestemme tidsperiode og se nærmere på statistikken for kvinner og menn.
  3. Få deretter frem diagrammer og figurer ved å trykke på ikonene oppe til høyre i menyen.

Det kan i tillegg være verdt å merke seg at vi konsekvent bruker det nyeste navnet i tilfeller hvor departement, etater eller virksomheter har hatt flere navn. Dette har vi gjort for å gjøre tabellene enklere (færre enheter) og trendene i datamaterialet bedre egnet for grafisk fremstilling. En oversikt over endringshistorien til enhetene finnes i Forvaltningsdatabasen.

Om datagrunnlaget

Den første årlige oversikten over statsansatte kom i 1949 (St.meld.nr.40, 1949). Det var en del feil i denne meldingen, noe som ble rettet opp i Innst.S.nr.149 – 1950 (jf. St.meld.nr.13 og nr. 6, 1950). Oversikten over antall ansatte pr. 1. januar 1951 og 1952 kom også ut som stortingsmeldinger. Denne gangen med 'bistillinger' som eget vedlegg.

Fra 1953 til 1961 kom oversikten som eget vedlegg til statsbudsjettet. Det ble her opererert med flere ulike kategorier: 'Faste tjenestemenn', 'Midlertidige tjenestemenn', 'Overenskomste funksjonærer' og 'Overenskomste arbeidere'. En slik inndeling er derimot ikke tatt med i NSDs database. I våre data er faste og midlertidige tjenestemenn slått sammen til en kategori. Det samme gjelder for overenskomstlønte arbeidere og funksjonærer. Kategoriene 'Nye stillinger' og 'Inndraging av stillinger' er ikke inkludert i NSDs database.

Fra og med 1962 kom oversikten som stortingsmeldinger med intervaller på fire år. Det gjør at vi kun sitter med informasjon om tallet på statsansatte pr. 1. juli 1961, 1965, 1969 og 1973. Stortingsmeldingene inneholdt også noen nye kategorier. Fra 1965 er det tatt med stillinger med kortere arbeidstid enn det som opprinnelig var fastsatt. I tillegg inkluderes 'deltidsstillinger totalt' og 'deltid kvinner'. Fra 1969 ble det tatt med en egen kategori for 'særregulativlønte arbeidere'. Sistnemnte kategori er forøvrig slått sammen med overenskomstlønte i NSDs database.

I 1973 ble Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) opprettet. SST er et EDB-basert persondatasystem for statens embets- og tjenestemannsregister og ble utviklet gjennom et samarbeid mellom daværende Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Rasjonaliseringsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Fra 1974 til 2005 er kilden dermed SSTs årlige oversikt over statsansatte. SSTs oversikt ligger som vedlegg til det årlige Statsbudsjettet (St.prp.nr. 1, Gul bok).

Den 19. juni 1997 vedtok Stortinget å oppheve bevilgningsreglementets §10 om stillinger som budsjettrettslig begrep. Intensjonen bak innstillingen fra Stortingets presidentskap (Inst.S.nr.243, 1996-97), var at det nå skulle gis en oversikt over antall statsansatte i tilknytning til de årlige budsjettforslagene. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet ble mot denne bakgrunnen også enige om et nytt tellingsmønster av statsansatte. For å få en mer ajourført telling av de statsansatte, innhentes det nå opplysninger om antall statlige arbeidstakere første mars hvert år. På grunn av denne endringen i tellingsrutinene finnes det ikke tall for 1997.

I dette datatilbudet har vi kun gjort tilgjengelig tallet på statsansatte (fordelt på kategoriene totalt, kvinner og menn). Det betyr således at NSDs database inneholder mer informasjon enn det datatilbudet gir inntrykk av. Dersom man ønsker tilgang til andre kategorier (som for eksempel 'årsverk', 'deltidsansatte' og 'bistillinger'), kan man få dette ved å kontakte NSD.

Om datakvaliteten

NSD har nylig gjennomført en omfattende korrekturlesning av sine oversikter over statsansatte for å kunne sikre et perfekt samsvar med kildematerialet. Under dette arbeidet ble det også avdekket åpenbare feil i selve kildematerialet. Vi kom for eksempel over tilfeller hvor summen av mannlige og kvinnlige ansatte ikke tilsvarte tallet på ansatte i en virksomhet. I slike (og lignende) situasjoner tillot vi oss å korrigere tallene i selve kilden.

Man bør videre være oppmerksom på at detaljnivået i kildematerialet varierer noe fra årgang til årgang. Dette gjelder særlig for virksomheter som inngår i etater hvor tall for hver virksomhet blir oppgitt enkelte år, mens tallene andre år kan være aggregert opp på etatsnivå. De enkelte hullene i datamatrisene skyldes videre at kilden har utelatt etater og/eller virksomheter fra sine oversikter enkelte år.

Kilder

Innst.S.nr.149 – 1950
St..meld.nr.13 1950 Om antallet av personer i statstjeneste pr.1. januar 1950
St..meld.nr.45 1951 Om antallet av personer i statstjeneste pr.1. januar 1951
St..meld.nr.52 1952 Om antallet av personer i statstjeneste pr.1. januar 1952
St.prp.nr.1 1954-1955 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1955-1956 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1956-1957 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1957-1958 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1958-1959 Vedlegg G
St.prp.nr.1 1959-60 Vedlegg F
St.prp.nr.1 1961 Vedlegg D
St.meld.nr.30 (1961-62)
St.meld.nr.60 (1965-66)
St.meld.nr.73 (1969-70)
St.meld.nr.112 (1973-74)
St.prp.nr.1 (1975-76) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1976-77) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1977-78) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1978-79) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1979-80) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1980-81) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1981-82) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1982-83) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1983-84) vedlegg 2
St.prp.nr.1 (1984-85) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1985-86) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1986-87) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1987-88) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1988-89) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1989-90) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1990-91) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1991-92) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1992-93) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1993-94) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1994-95) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1995-96) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1996-97) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1997-98) vedlegg 4
St.prp.nr.1 (1998-99) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (1999-2000) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (2000-2001) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (2001-2002) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (2002-2003) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (2003-2004) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (2004-2005) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (2005-2006) vedlegg 3
St.prp.nr.1 (2006-2007) Fornyings- og administrasjonsdepartementet vedlegg 1
St.prp.nr.1 (2007-2008) Fornyings- og administrasjonsdepartementet vedlegg 1
St.prp.nr.1 (2008-2009) Fornyings- og administrasjonsdepartementet vedlegg 1

St.prp.nr.1 (2009-2010) Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet vedlegg 1

Roness, P.G. (1979). Reorganisering av departementa. Eit politisk styringsmiddel? (vedlegg 1) Bergen: Universitetsforlaget.

Kontakt

Har du forespørsler, eller oppdager du feil og mangler, send gjerne en e-post til polsys@nsd.uib.no.

 

Kilde: Database med oversikt over statsansatte ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data