Utlevering av data

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

Tilgang til data får du ved å sende en søknad til NSD, som brev eller e-post.

Oppgi i søknaden:

Data under PolSys er hovedsakelig organisert ut fra hvordan informasjon best kan lagres. Det er ikke alltid samsvar mellom lagringsmåte og hvordan brukere vil ha tilrettelagt informasjon for analyseformål. NSD vil være behjelpelig med å tilrettelegge informasjon for analyseformål.

Merk at det for enkelte arkiv kan være betingelser knyttet til utlevering av data.

Send søknad til:

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Harald Hårfagres gate 29
5007 BERGEN

Tlf: 55 58 21 17
Fax: 55 58 96 50

E-post: nsd@nsd.uib.no