Skolevalg 2021: Anbefalinger for debatt og valgtorg

Hvis skolehverdagen viser seg å være normal ved skolestart i 2021, anbefaler vi å følge retningslinjene for debatt og valgtorg som gjelder grønt beredskapsnivå. Dersom smittesituasjonen fortsatt er usikker høsten 2021, se anbefalinger for gult/rødt beredskapsnivå. Disse anbefalingene er utarbeidet av NSD og godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se også lenger ned for en presisering av anbefalingene skrevet av Utdanningsdirektoratet og LNU, med ulike alternativer for gjennomføring basert på ulike nivå av smittetrykk.

Anbefalinger for grønt beredskapsnivå:

 • Vi anbefaler at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag.
 • Debatt med varighet på min. 60, maks. 90 minutter (avhenger av antall deltakere).
 • Debatten må forberedes og ledes på en god måte. Ordstyrer for debatten bør være ungdom, f.eks. tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller elev som har tatt ordstyrerkurs el.l.
 • Vi anbefaler at skolene benytter seg av eventuelle ordstyrerkurs i regi av LNU, Elevorganisasjonen eller tilsvarende.
 • Vi anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg. Hvis flere enn 9 partier fikk mer enn 1 % oppslutning, bør de 9 største av disse inviteres til debatt.
 • Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Eventuelle tema for debatten bør være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen), og ungdomspartiene må få informasjon om temaene et par dager i forveien.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om ila. våren 2021, se NSDs nettsider for råd og eksempler på gjennomføring (nsd.no/skolevalg).
 • Et eventuelt valgtorg bør avholdes etter skoledebatten, med varighet 30-60 minutter.
 • Alle elevene på skolen skal få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget.
 • Det vil bli satt en sperrefrist på resultatene, slik at skolene ikke skal frigjøre sine resultater før NSD har publisert resultatene fra enkeltskolene.
 • Betingelser for debatter ved skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfriheten. Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer. Dersom skoler velger å finne løsninger på informasjonsflyt som avviker fra ordinær åpen informasjon, kan vi velge å ikke publisere data fra denne skolen.

Anbefalinger for gult/rødt beredskapsnivå:

 • Vi anbefaler at skolene arrangerer digitale eller videooverførte debatter med lokal forankring, hvor smittevernet mellom debattantene og debattledere er godt ivaretatt. Elevene kan følge debatten fra klasserom (gult nivå), i kohorter eller fra sin PC (rødt nivå). Det kan også finnes tilfeller der antall elever er lavt nok (og lokalene for debatt er store nok) til at det er forsvarlig å arrangere en fysisk debatt ved gult beredskapsnivå, dette må vurderes av hver enkelt skole.
 • Vi anbefaler at man ikke avholder fysiske valgtorg ved gult eller rødt beredskapsnivå. Det er mulig å arrangere digitale valgtorg. Dette kan settes opp i digitale møter partivis, og elevene kan gå inn og ut av de enkelte møtene etter ønske og behov, og stille politikerne spørsmål.
 • Debatten bør ha en varighet på min. 60, maks. 90 minutter.
 • Debatten må forberedes og ledes på en god måte. Ordstyrer for debatten bør være ungdom, f.eks. tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller elev som har tatt ordstyrerkurs el.l.
 • Vi anbefaler at skolene benytter seg av eventuelle ordstyrerkurs i regi av LNU, Elevorganisasjonen eller tilsvarende.
 • Vi anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg. Hvis flere enn 9 partier fikk mer enn 1 % oppslutning, bør de 9 største av disse inviteres til debatt.
 • Vi anbefaler at man legger opp til gode forberedelser i undervisningen i forkant av debattene, for å sikre godt engasjement blant elevene. Målet er en generell politisk debatt med nasjonale og lokale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Eventuelle tema for debatten bør være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen), og ungdomspartiene må få informasjon om temaene et par dager i forveien. Det er viktig at elevene får anledning til å melde inn spørsmål på forhånd eller underveis i debatten.
 • Alle elevene på skolen skal få anledning til å følge debatten.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om ila. våren 2021.
 • Det vil bli satt en sperrefrist på resultatene, slik at skolene ikke skal frigjøre sine resultater før NSD har publisert resultatene fra enkeltskolene.
 • Betingelser for debatter ved skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfriheten. Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer. Dersom skoler velger å finne løsninger på informasjonsflyt som avviker fra ordinær åpen informasjon, kan vi velge å ikke publisere data fra denne skolen.

Presisering av anbefalinger (Udir/LNU)

Skolevalget for 2021 holdes rundt en uke før ordinært Stortingsvalg og Sametingsvalg. Som en forberedelse til skolevalget gjennomføres det ulike aktiviteter ved de videregående skolene. Disse aktivitetene organiseres av den enkelte skole. Blant slike aktiviteter er skoledebatt og valgtorg. Både skoledebatt og valgtorg arrangeres vanligvis i samarbeide med skoleeier og ungdomspartier.

Skolevalg, med skoledebatt og valgtorg, er et viktig bidrag til demokratiforståelse. Det gir ungdom demokratiopplæring og det belyser ulikheter mellom partiene. Ordningen er en viktig arena som kan bidra til at ungdom i større grad bruker stemmeretten sin.

Det er ønskelig at skolevalgene og forberedelsene til disse, gjennomføres så nært opp mot normalt som mulig. Men det er fortsatt usikkerhet med hensyn til hvordan smittesituasjonen vil se ut etter sommerferien. Med utgangspunkt i denne usikkerheten og ønsket om en så forutsigbar situasjon som mulig, har Utdanningsdirektoratet utarbeidet anbefalinger for forberedelse til årets skolevalg – skolevalget 2021.

Anbefalingene bygger på forslag fra Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen og de 9 ungdomspartiene til partiene representert på Stortinget som i mars 2021 gjorde en henvendelse til Utdanningsdirektoratet.

Det er skolene og skoleeier som er ansvarlig for program og aktiviteter i forbindelse med skolevalg. Utdanningsdirektoratet kjenner til at det gjøres et stort og viktig arbeid både i det enkelte klasserom, overfor den enkelte klasse, og i et samarbeid mellom elever og skole. Disse anbefalingene gjelder for valgtorg og skoledebatt. De øvrige aktivitetene i forbindelse med skolevalget, organiseres slik den enkelte skole planlegger.


Skoledebatt

Skoledebattene, hvor ungdomspartienes representanter debatterer politiske tema, er et viktig bidrag i skolevalget. Innholdet i skoledebattene, deltakende partier og debattledelse ligger i de generelle retningslinjene for skolevalget.

Med utgangspunkt i den usikkerheten som vi i dag står overfor, anbefaler likevel Utdanningsdirektoratet at det legges til rette for at representanter fra ungdomspartier kan reise for å delta i slike arrangementer under forutsetning av at smittesituasjonen tillater det. Dette gjelder også om representantene har adresse utenfor fylket.

For gjennomføring av skoledebattene anbefaler Utdanningsdirektoratet følgende alternativer regulert ut fra smittesituasjonen i det enkelte området:

Alternativ A: Vanlig paneldebatt med publikum

Alternativ A er å gjennomføre en skoledebatt som det vanligvis blir gjort med paneldebatt på hver skole, og med skolens elever som publikum i salen.

Alternativ B: Vanlig paneldebatt med begrenset publikum og strømming

Alternativ B følger de restriksjonene som skolen har med hensyn til smittevern og inndeling i ulike kohorter. En mindre gruppe elever følger paneldebatten i salen, mens resten av elevene får tilbud om å følge debatten på skjerm fra klasserom eller hjemme.

Skoledebatten må organiseres på en slik måte at elevene kan stille spørsmål til paneldeltakerne både om de følger debatten i salen eller om de følger den på skjerm.

Paneldeltakerne må gis plass nok, slik at avstandsanbefalinger kan følges.

Det må tilrettelegges på en slik måte at det tekniske utstyret som brukes, er godt nok.

Ved alternativ B anbefaler Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen og de 9 ungdomspartiene til partiene ved Stortinget at skolens avgangselever, da særlig de over 18 år med stemmerett, prioriteres som publikum i salen.

Alternativ C: Vanlig paneldebatt med strømming

Alternativ C følger de restriksjonene som skolen har med hensyn til smittevern hvor elever ikke kan møte på skolen eller at det ikke kan gjennomføres samlinger ved skolen.

Det gjennomføres en vanlig paneldebatt. Ingen elever følger paneldebatten i salen, men alle elevene får tilbud om å følge debatten på skjerm fra klasserom eller hjemme.

Skoledebatten må organiseres på en slik måte at elevene kan stille spørsmål til paneldeltakerne.

Paneldeltakerne må gis plass nok, slik at avstandsanbefalinger kan følges.

Det må tilrettelegges på en slik måte at det tekniske utstyret som brukes, er godt nok.

Alternativ D: Digital paneldebatt

Alternativ D kommer til anvendelse dersom det er reiserestriksjoner som gjør at paneldeltakerne ikke kan reise, eller det er restriksjoner knyttet til størrelse på grupper som kan samles, hvor gruppen som panelet består, av overstiger denne gruppestørrelsen.

Det gjennomføres en digital paneldebatt for hver skole hvor elever får tilbud om å følge debatten på skjerm og de får tilbud om å stille spørsmål.


Valgtorg

Valgtorg er en arena der elevene får mulighet til å oppsøke ungdomspartier og stille spørsmål om det de ønsker.

Med utgangspunkt i den usikkerheten som vi i dag står overfor, anbefaler Utdanningsdirektoratet at det legges til rette for valgtorg under de forutsetningene som smittesituasjonen tillater.

For gjennomføring av valgtorg anbefaler Utdanningsdirektoratet følgende alternativer regulert ut fra smittesituasjonen i det enkelte området:

Alternativ A: Vanlig valgtorg

Alternativ A er å gjennomføre valgtorg slik som det vanligvis blir gjort ved hver skole.

Alternativ B: Valgtorg med begrenset publikum

Alternativ B følger de restriksjonene som skolen har med hensyn til smittevern og inndeling i ulike kohorter. Det organiseres valgtorg, men kun aktuelle kohorter kan besøke valgtorget.

Alternativ C: Valgtorg ute

Alternativ C følger de restriksjonene som skolen har med hensyn til smittevern hvor elever ikke kan møte på skolen eller at det ikke kan gjennomføres samlinger ved skolen.

Det organiseres valgtorg et egnet sted utendørs hvor enkeltelever kan besøke den enkelte stand.

Alternativ D: Digitalt valgtorg

Alternativ D kommer til anvendelse dersom det er reiserestriksjoner som gjør at representanter for ungdomspartiene ikke kan reise, eller det er restriksjoner knyttet til størrelse på grupper som kan samles.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)