NSD / Skolevalg 2021 / Anbefalinger for skolevalg 2021

Anbefalinger for skolevalg 2021

Årets skolevalg er 6.–7. september. På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra fylkeskommuner og ungdomspartier anbefaler NSD og Utdanningsdirektoratet følgende opplegg for gjennomføring av skolevalget i 2021:

Debatt og valgtorg

 • Forutsatt at smittesituasjonen tillater det, anbefaler vi at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag.
 • Debatt med varighet på minst 60 minutter, men ikke mer enn 90 minutter. Lengden avhenger av antall deltakere.
 • Debatten må forberedes og ledes på en god måte. Ordstyrer for debatten bør være ungdom, for eksempel en tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller elev som har tatt ordstyrerkurs.
 • Vi anbefaler at skolene benytter seg av eventuelle ordstyrerkurs i regi av LNU, Elevorganisasjonen eller tilsvarende.
 • Vi anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg. Hvis flere enn 9 partier fikk mer enn 1 % oppslutning, bør de 9 største av disse inviteres til debatt.
 • Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Eventuelle tema for debatten bør være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen), og ungdomspartiene må få informasjon om temaene et par dager i forveien.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om i løpet av våren 2021.
 • Et eventuelt valgtorg bør avholdes etter skoledebatten, med varighet på 30-60 minutter.
 • Alle elevene på skolen skal få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget.
 • Det vil bli satt en sperrefrist på resultatene, slik at skolene ikke skal frigjøre sine resultater før NSD har publisert resultatene fra enkeltskolene.
 • Betingelser for debatter ved skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfriheten. Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer. Dersom skoler velger å finne løsninger på informasjonsflyt som avviker fra ordinær åpen informasjon, kan vi velge å ikke publisere data fra denne skolen.

Skolevalget krever mange ressurser av ungdomspartiene, og det kan være utfordrende å fordele partienes lokale representanter mellom skoler, hvis debatter og valgtorg på ulike skoler i samme fylke kolliderer. Utdanningsdirektoratet har derfor oppfordret fylkeskommunene til å koordinere samarbeidet mellom skolene og ungdomspartiene.

Smittevernstiltak

Det er fremdeles usikkert hvordan smittesituasjonen vil se ut etter sommerferien, og vi har derfor laget noen anbefalinger for hvordan dere kan gjennomføre skoledebatt og valgtorg.
Skolene velger selv hvordan de vil planlegge andre aktiviteter.

Skoledebatt

Hvis smittesituasjonen tillater det, kan skolene legge til rette for at representanter fra ungdomspartier kan delta i skoledebatter på skolen. Dette gjelder også for personer som har adresse utenfor fylket.

Vi anbefaler følgende alternativer, med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen:

Gjennomføre en skoledebatt som det vanligvis blir gjort med paneldebatt på hver skole, og med skolens elever som publikum i salen.

En mindre gruppe elever følger paneldebatten i salen, mens resten av elevene får tilbud om å følge debatten på skjerm fra klasserom eller hjemme.

Skoledebatten må organiseres på en slik måte at elevene kan stille spørsmål til paneldeltakerne, både de som følger debatten i salen og de som følger den på skjerm.

Paneldeltakerne må gis plass nok, slik at avstandsanbefalinger kan følges.

Skolens avgangselever, da særlig de over 18 år med stemmerett, bør prioriteres som publikum i salen.

Gjennomføre vanlig paneldebatt. Ingen elever følger paneldebatten i salen, men alle elevene får tilbud om å følge debatten på skjerm fra klasserom eller hjemme.

Skoledebatten må organiseres på en slik måte at elevene kan stille spørsmål til paneldeltakerne. Paneldeltakerne må gis plass nok, slik at avstandsanbefalinger kan følges.

Gjennomføre en digital paneldebatt for hver skole hvor elever får tilbud om å følge debatten på skjerm og de får tilbud om å stille spørsmål.

Dette alternativet gjennomføres hvis paneldeltakerne ikke kan reise, eller det er restriksjoner knyttet til størrelse på grupper som kan samles.

Valgtorg

Hvis smittesituasjonen tillater det, kan skolene legge til rette for valgtorg. Dette er en arena der elevene får mulighet til å stille spørsmål til ungdomspartiene.

Vi anbefaler følgende alternativer, med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen:

Gjennomføre valgtorg slik som det vanligvis blir gjort ved hver skole.

Organisere valgtorg, men kun aktuelle kohorter kan besøke valgtorget.

Organiseres valgtorg ute. Dette alternativet gjennomføres hvis elevene ikke kan møte på skolen eller at det ikke kan gjennomføres samlinger ved skolen.

Gjennomføre et digitalt valgtorg hvor elever kan stille spørsmål til representanter for ungdomspartiene.

Dette alternativet gjennomføres hvis paneldeltakerne ikke kan reise, eller det er restriksjoner knyttet til størrelse på grupper som kan samles.