NSD / Skolevalg / Informasjon om personvern - skolevalgundersøkelsen 2021

Informasjon om personvern - skolevalgundersøkelsen 2021

I forbindelse med årets skolevalg gjennomfører NSD – Norsk senter for forskningsdata også i år Skolevalgundersøkelsen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for behandling av dine data i forbindelse med undersøkelsen og NSD er databehandler.

Undersøkelsen er en digital spørreundersøkelse for deg som elev i videregående skole, og tar for seg politisk interesse, spørsmål om skolevalget, medlemskap i diverse organisasjoner, deltakelse i politikk og samfunn, tilslutning til politiske utsagn og holdninger til forskjellige verdier og aktuelle utfordringer i det norske samfunnet.

Formålet med skolevalgundersøkelsen er både pedagogisk og vitenskapelig.

Innsamling og oppbevaring av opplysninger skal gjennomføres i henhold til personvernlovgivningen.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du er elev på en videregående skole som har takket ja til å delta i både skolevalget og skolevalgundersøkelsen. Besvarelsene samles inn via Nettskjema og lagres i Tjenester for sensitive data ved UiO.

Frivillig deltakelse

 • Din deltagelse i undersøkelsen er helt frivillig
 • Dersom du velger å delta må du svare på alle spørsmålene for å kunne sende inn besvarelsen, men står fritt til å krysse av for «Vet ikke/Vil ikke svare» dersom du ønsker det
 • Dersom du ønsker å trekke deg fra undersøkelsen, kan du be om at dine svar slettes. Dette gjelder imidlertid bare dersom det er mulig for oss å identifisere deg ut fra svarene som er gitt i undersøkelsen. Det er bare unntaksvis at vi kan identifisere deg. Du henvender deg da til NSD ved skolevalg@nsd.no eller telefon 55 58 21 17 før undersøkelsen avsluttes 30.9.2021.

Hva gir oss rett til å samle inn dine personlige data?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du samtykker ved å krysse av for samtykke når du går inn i selve spørreskjemaet.

Behandling av data som samles knyttet til sikkerhet av gjennomføring av undersøkelsen er begrunnet i våre legitime interesser til å sikre dine data og rettigheter, samt våre systemer.

Hvilke personopplysninger samles inn?

I undersøkelsen blir du bedt om å opplyse om fødselsår, kjønn, utdanningsprogram, innvandrerbakgrunn, og politisk oppfatning.

Mulighet for identifisering?

Det finnes ingen direkte kobling mellom ditt navn og den besvarelsen du sender inn. Det er sikret ved at inngang til undersøkelsen er åpen og ikke krever innlogging og at potensielt identifiserende opplysninger omskrives og anonymiseres. Ingen vil kunne gjenkjennes i de dataene som lagres videre og som publiseres.

Ditt personvern - sikker lagring og videre bruk av data

 • Dine opplysningene vil kun brukes til formålene nevnt i dette skrivet av personer ved NSD som har konkrete oppgaver knyttet til gjennomføringen av Skolevalgundersøkelsen. De er pålagt taushetsplikt.
 • Utdanningsdirektoratet får kun tilgang til opplysningene etter at NSD har sikret at ingen enkeltelever kan gjenkjennes.
 • Når undersøkelsen er ferdig, vil NSD publisere data fra undersøkelsen på to måter: 1) I en landsfil som inneholder et utdrag besvarelser fra undersøkelsen som er omregnet på en slik måte at den skal være representativ for gruppen med elever i videregående skole.Ingen enkeltelever eller skoler kan gjenkjennes i denne filen. 2) I regionsfiler som inneholder informasjon fra alle skoler i hver region. I regionsfilene kan det være nødvendig å fjerne eller omskrive noen opplysninger slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.
 • Landsfilen og regionsfiler vil bli publisert på NSD sine nettsider i månedsskiftet oktober-november 2021.
 • Rådata ligger sikkert lagret hos NSD, og anonymiseres senest 14 dager etter publisering.
 • Etter de er anonymisert, lagres dataene sikkert på ubestemt tid. At det er anonymt betyr at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Dette datamaterialet vil bli gjort tilgjengelig for bruk i vitenskapelige studier, av forskere, studenter og andre interesserte.

Dine rettigheter

I noen svært få tilfeller og frem til 14 dager etter publisering, kan NSD ha mulighet til å gjenkjenne deg i de innsamlede besvarelsene som ligger lagret hos NSD/UiO. Etter det, er data anonymisert og du kan ikke gjenkjennes. Opp til data anonymiseres og i det tilfellet du kan identifiseres ut fra din besvarelse, har du rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
 • å få rettet personopplysninger om deg
 • få slettet personopplysninger om deg
 • få utlevert en kopi av dine personopplysninger
 • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for databehandlingen. NSD gjennomfører undersøkelsen og databehandlingen på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Universitet i Oslo (UiO) er underdatabehandler til NSD og er ansvarlig for nettskjemaet, den tekniske løsningen vi benytter oss av for å samle og lagre dine opplysninger. UiO har inngått databehandleravtale og er pålagt taushetsplikt.

Hvor kan du finne ut mer?

Du kan lese mer om skolevalg og skolevalgundersøkelsen på