Om NSD - Norsk senter for forskningsdata

Vi er et nasjonalt senter og arkiv for forskningsdata. Vi arbeider for å gjøre data om mennesker og samfunn tilgjengelig for forskning.

Hva gjør vi?

  • Tilrettelegger for deling og gjenbruk av data om mennesker og samfunn
  • Gir råd om håndtering av data og personvern i forskning
  • Arkiverer data i tråd med internasjonale standarder
test3

NSD er blitt Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

1. januar 2022 etablerte Kunnskapsdepartementet et nytt forvaltningsorgan: Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Sammen med Uninett AS og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, inngår NSD AS i det nye forvaltningsorganet.

Dette betyr at NSDs virksomhet, tjenester og forpliktelser vil bli videreført i Sikt.

Sikt skal utvikle, forvalte og drifte digitale fellestjenester og infrastruktur, og bidra til sikker digitalisering i Kunnskapssektoren. Sikt skal også legge til rette for innovasjon og bidra til at virksomheter og brukere i kunnskapssektoren når sine mål.

Gjennom omorganiseringen vil våre tjenester til Kunnskapssektoren bli styrket. Målet er å gi bedre, lettere tilgjengelige og mer målrettede tjenester.

Sikt har hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Oslo og Bergen. Sikt vil få til sammen 370 ansatte, hvor om lag 90 vil ha arbeidsplass i Bergen.

Hvem var NSD?

NSD var et statlig eid aksjeselskap med om lag 90 medarbeidere. Vi har et nasjonalt og internasjonalt virksomhetsområde, og er lokalisert sentralt i Bergen.

Oppdraget til NSD har vært å sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og forbedre mulighetene for empirisk forskning gjennom et bredt tilbud av data og støttetjenester.

Vi kombinerer fag og teknologi for å skape innovative tjenester som forenkler forskerhverdagen og fremmer datadrevet forskning.

NSDs verdier er å være medvirkende, kunnskapsrike og nyskapende.

Hvorfor er vi her?

Samfunnsoppdraget vårt er å arkivere, tilrettelegge og formidle data til forskning og analyse. Målet er å levere rike dataressurser og gode støttetjenester til studenter, forskere og virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning.

NSD skal bidra til at data holdes levende og kan brukes av forskere innen alle fagfelt som trenger data om mennesker og samfunn for å belyse sine problemstillinger.

Våre tjenester innen personvern og datahåndtering skal bidra til at data kan arkiveres og gjenbrukes ved at de har lovlig grunnlag og er godt dokumenterte.

Sertifisert arkiv

NSDs forskningsdataarkiv er sertifisert som et Trusted Digital Repository med CoreTrustSeal.

NSD (fra 1. januar 2022 Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) er nasjonal tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA. Siden 2014 har vi hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne Arkivverket.

Stein Rokkan. NTB-arkiv/SCANPIX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Samfunnsforskeren Stein Rokkan og hans visjoner om deling og gjenbruk av data var helt sentral i etableringen av NSD. Sammen med Bjørn Henrichsen jobbet Rokkan for å implementere og utvikle ideene om levende dataarkiver som langsiktige, faglig relevante og permanente tjenester med et bred nedslagsfelt.

Les mer om NSDs historie og utgangspunkt