(11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 12 12.0 12 12.0
Kvinner 22 20.3 16 16.0 6 4.3
Totalt 34 32.3 28 28.0 6 4.3
(11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
16 SØR-TRØNDELAG 34 32.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 34 32.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 34 32.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
16 SØR-TRØNDELAG MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 34 32.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 34 32.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (11:5:2:6:16) Departementsområdet KONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 11:5:2:6:16 MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL 34 32.3