ODDA, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ODDA (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 76 65 141 73 35 108 3 30 33
1981 75 77 152 71 45 116 4 32 36
1982 81 76 157 77 42 119 4 34 38
1983 83 80 163 79 44 123 4 36 40
1984 84 87 171 75 46 121 9 41 50
1985 82 79 161 72 39 111 10 40 50
1986 83 76 159 73 40 113 10 36 46
1987 83 83 166 71 41 112 12 42 54
1988 85 101 186 76 45 121 9 56 65
1989 84 105 189 76 46 122 8 59 67
1990 87 100 187 78 48 126 9 52 61
1991 84 108 192 76 52 128 8 56 64
1992 84 105 189 78 56 134 6 49 55
1993 67 96 163 63 49 112 4 47 51
1994 73 90 163 69 43 112 4 47 51
1995 54 79 133 51 42 93 3 37 40
1996 53 69 122 52 37 89 1 32 33
1997 56 63 119 51 36 87 5 27 32
1998 58 63 121 51 35 86 7 28 35
1999 54 69 123 50 43 93 4 26 30
2000 40 35 75 39 22 61 1 13 14
2001 46 36 82 45 22 67 1 14 15
2002 42 36 78 42 25 67 11 11
2003 33 32 65 32 19 51 1 13 14
2004 27 40 67 27 28 55 12 12
2005 28 39 67 28 28 56 11 11
2006 29 39 68 29 27 56 12 12
2007 26 36 62 26 25 51 11 11
2008 25 37 62 23 22 45 2 15 17
2009 26 28 54 23 16 39 3 12 15
2010 28 26 54 25 13 38 3 13 16
2011 34 24 58 32 14 46 2 10 12
2012 33 28 61 31 15 46 2 13 15
2013 35 31 66 32 14 46 3 17 20
2014 35 44 79 31 30 61 4 14 18
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ODDA (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 74.4 49.0 123.4 73.0 35.0 108.0 1.4 14.0 15.4
1981 72.8 60.3 133.0 71.0 45.0 116.0 1.8 15.3 17.0
1982 78.9 58.0 136.9 77.0 42.0 119.0 1.9 16.0 17.9
1983 80.9 60.1 141.1 79.0 44.0 123.0 1.9 16.1 18.1
1984 76.7 61.8 138.6 75.0 46.0 121.0 1.7 15.9 17.6
1985 74.7 54.6 129.3 72.0 39.0 111.0 2.7 15.6 18.3
1986 75.7 54.6 130.3 73.0 40.0 113.0 2.7 14.6 17.3
1987 74.1 61.1 135.1 71.0 41.0 112.0 3.0 20.1 23.1
1988 77.8 67.9 145.7 76.0 45.0 121.0 1.8 22.9 24.7
1989 77.3 70.2 147.6 76.0 46.0 122.0 1.3 24.2 25.6
1990 80.1 69.6 149.7 78.0 48.0 126.0 2.1 21.6 23.7
1991 77.8 75.1 152.9 76.0 52.0 128.0 1.8 23.1 24.9
1992 79.1 76.1 155.2 78.0 56.0 134.0 1.1 20.1 21.2
1993 63.8 70.1 133.9 63.0 49.0 112.0 0.9 21.1 21.9
1994 71.6 69.9 141.5 69.0 43.0 112.0 2.6 26.9 29.5
1995 53.8 61.5 115.2 51.0 42.0 93.0 2.8 19.5 22.2
1996 52.9 53.9 106.8 52.0 37.0 89.0 0.9 16.9 17.8
1997 53.0 50.6 103.6 51.0 36.0 87.0 2.0 14.6 16.6
1998 54.2 50.0 104.2 51.0 35.0 86.0 3.2 15.0 18.2
1999 51.3 55.4 106.7 50.0 43.0 93.0 1.3 12.4 13.7
2000 39.8 29.1 68.9 39.0 22.0 61.0 0.8 7.1 7.9
2001 45.5 29.9 75.4 45.0 22.0 67.0 0.5 7.9 8.4
2002 42.0 31.5 73.5 42.0 25.0 67.0 6.5 6.5
2003 32.5 26.7 59.2 32.0 19.0 51.0 0.5 7.7 8.2
2004 27.0 35.8 62.8 27.0 28.0 55.0 7.8 7.8
2005 28.0 35.0 63.0 28.0 28.0 56.0 7.0 7.0
2006 29.0 34.7 63.7 29.0 27.0 56.0 7.7 7.7
2007 26.0 31.5 57.5 26.0 25.0 51.0 6.5 6.5
2008 23.4 29.3 52.6 23.0 22.0 45.0 0.4 7.3 7.6
2009 23.6 21.8 45.3 23.0 16.0 39.0 0.6 5.8 6.3
2010 26.0 19.2 45.1 25.0 13.0 38.0 1.0 6.2 7.1
2011 32.4 19.0 51.4 32.0 14.0 46.0 0.4 5.1 5.4
2012 31.4 21.4 52.7 31.0 15.0 46.0 0.4 6.4 6.7
2013 32.5 23.0 55.5 32.0 14.0 46.0 0.5 9.0 9.5
2014 32.4 37.4 69.8 31.0 30.0 61.0 1.4 7.4 8.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ODDA (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 141 0.1 123.4 0.1
1981 152 0.1 133.0 0.1
1982 157 0.1 136.9 0.1
1983 163 0.1 141.1 0.1
1984 171 0.1 138.6 0.1
1985 161 0.1 129.3 0.1
1986 159 0.1 130.3 0.1
1987 166 0.1 135.1 0.1
1988 186 0.1 145.7 0.1
1989 189 0.1 147.6 0.1
1990 187 0.1 149.7 0.1
1991 192 0.1 152.9 0.1
1992 189 0.1 155.2 0.1
1993 163 0.1 133.9 0.1
1994 163 0.1 141.5 0.1
1995 133 0.1 115.2 0.1
1996 122 0.1 106.8 0.1
1997 119 0.1 103.6 0.1
1998 121 0.1 104.2 0.1
1999 123 0.1 106.7 0.1
2000 75 0.1 1.9 68.9 0.1
2001 82 0.1 2.2 75.4 0.1
2002 78 0.1 2.1 73.5 0.1
2003 65 0.1 1.8 59.2 0.1
2004 67 0.1 1.9 62.8 0.1
2005 67 0.1 1.9 63.0 0.1
2006 68 0.1 1.9 63.7 0.1
2007 62 0.0 1.7 57.5 0.0
2008 62 0.0 1.7 52.6 0.0
2009 54 0.0 1.5 45.3 0.0
2010 54 0.0 1.5 45.1 0.0
2011 58 0.0 1.6 51.4 0.0
2012 61 0.0 1.7 52.7 0.0
2013 66 0.0 1.8 55.5 0.0
2014 79 0.1 2.2 69.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ODDA (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 29 22.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 27 26.6
FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ODDA (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.4
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.6
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 26 20.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.6
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.9
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 27 26.6
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ODDA (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:39 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ODDA KULTURDEPARTEMENTET 3 2.4
83:6:2:3:5 BUFETAT VEST BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTORET I ODDA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.6
4:7:15:15:12 HORDALAND POLITIDISTRIKT HARDANGER LENSMANNSDISTRIKT ODDA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 26 20.6
4:5:8:4:5 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR ODDA UNDERKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 1.6
90:2:2:12:36 NAV HORDALAND NAV ODDA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.9
13:9:2:3:12 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST ODDA TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 27 26.6
16:3:4:28 SKATT VEST SKATT VEST AVD ODDA FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0