Politiets sikkerhetstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

29 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Skjevt ut fra hoppkanten? Myndighetenes organisering av sikkerhet i cyberdomenet Arvesen, Ole Jørgen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Operasjonell nasjonal samordning og koordinering av den operative innsatsen Løberg, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybertruslene mot Norge. En analyse av trusselbildet og drivkreftene bak cyber-sikkerhetspolitikken Seel-Bahr, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybersikkerhet Digitale sårbarheter i totalforsvaret Lien, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 22. juli-kommisjonen versus politiet. Hvorfor så forskjellige vurderinger? Sethne, Miriam
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Terroralarm uten terrorangrep - Håndteringen av og reaksjonene på terrortrusselen 2014 Aabrekk, Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011 Ryssdal, Annbjørg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. En organisasjonsteoretisk analyse Haugstveit, Kristina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Fortsatt ansvarsprinsipp eller helhetlig tilnærming til cybersecurity i Norge? Skillinghaug, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning Bjørgum, Lena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Organisering i offentlig forvaltning mot terrorangrep Folden, Endre Alvestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Lang ferd mot direktorat: en studie av reorganiseringen av den sentrale politiledelsen. Askeland, Knut Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Fra hemmelig tjeneste til åpen tillitskrise? En studie av forutsetningene for, og ivaretakelsen av legitimitet ved politiets overvåkningstjeneste. Wiik, Veronica
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Styrt endring av institusjoner - ønskelig, vanskelig men mulig. En studie av en endringsprosess i politi- og lensmannsetaten. Nørstenes, Anne Marit
Notat 2004 Organizing for Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per og Synnøve Serigstad,.
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 NOU 2017: 9 Politi og bevæpning — Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet Anne Kari Lande Hasle (leder), Anette Vangsnes Askevold, Kenneth Berg, Liv Finstad, Arne Jørgen Olafsen, Anders Snortheimsmoen
Rapport 2016 NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid Kim Traavik (leder), Brian Bjordal, Olav Fjell, Torgeir Hagen, Gry Dyregrov Hamarsland, Kristin Lian, Hanne Løvstad, Dag Wiese Schartum, Siri Wiig
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2013 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer Arne Røksund (leder), Ellen Seip, Svein Ragnar Kristensen, Odd Reidar Humlegård, Anne Lise Fimreite, Frede Hermansen, Monica Hansen Nylund, Marie Benedicte Bjørnland
Rapport 2012 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Alexandra Bech Gjørv (leder), Ragnar Line Auglend, Laila Bokhari, Einar Skaarseth Enger, Stefan Gerkman, Torgeir Hagen, Hanne Bech Hansen, Guri Hjeltnes, Linda Motrøen Paulsen, Karin Straume
Rapport 2006 NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst — Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Sven Ullring (leder), Gerd Bjørhovde, Toril Hofshagen, Jon Lea, Einar Ellingsen, Grethe Høiland, Anne M. Reinsnes, Kåre Petter Hagen, Willy Jensen, Bjørn Tørmo
Rapport 2004 NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern— Politimetoder i forebyggende øyemed Odd Jarl Pedersen, Kjerstin Kvande, Aase K. Sigmond, Trond Egil With, Terje Lunde, Guro Slettemark, Roald Hopsnes
Rapport 2003 NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern - politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger Per Gammelgård (leder), Knut-Brede Kaspersen, Katrine Kjærheim Fredwall, Frank Førsund, Sylvia Peters, Janne Kristiansen, Tor-Geir Myhrer, Bente Storruste, Magne Svor
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 1999 Politi og påtalemakt i "annerledeslandet" Noreg. Ei undersøking av vedtaksprosessen i samband med Skillesaken. Kristiansen, Oddrun
Rapport 1998 NOU 1998: 4 Politiets overvåkingstjeneste Åge Danielsen (leder), Ole Jakob Bae, Ellen Mo, Ellen Holager Andenæs, Randi Rønning Balsvik, Sverre Lodgaard, Arne Jørgen Olafsen, Toril M. Øie, Jarl Eirik Hemmer
Tidsskriftsartikkel 2013 Samordning for samfunns sikkerhet: Utviklingen av Justisdepartementets ansvar Lango, Peter, Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo