Politi- og lensmannsdistrikter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Politidistriktene
Kort navn: Politidistriktene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt!Pr. 1947 var det 55 politidistrikt (politimestere).1972: 53 politidistrikt1980: 54 politidistrikt

01.01.1988* Navneendring

Navn: Politikamre
Kort navn: Politikamre

01.10.1995* Navneendring

Navn: Politi- og lensmannsdistrikter
Kort navn: Politi- og lensmannsdistrikter

01.10.1995* Består via innlemming

Type enhet: Gruppe
Innlemmede enheter:

Jr. ny politilov, sanksjonert 4.8.1995; iverksatt 1.10.1995.Kilde: NOU 1999:10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat.

01.01.2001 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Politidirektoratet
Type enhet: Gruppe

Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).

01.01.2002 Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

I forbindelse med at politiet i Norge fikk ny organisasjon 1. januar 2002 (Politireform 2000), ble antall politidistrikter redusert fra 54 til 27.
Se St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 (URL: (http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/stmeld/012001-040010/index-dok000-b-n-a.html)

Andre aktuelle dokument:
- NOU 1998:4 Politiets overvåkingstjeneste
(http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012005-020022/index-dok000-b-n-a.html )
- NOU 1999:10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat.
(http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012005-020024/index-dok000-b-n-a.html)
- Innst.S.nr.241 (2000-2001) Politireform 2000. Et tryggere samfunn
(http://www.stortinget.no/inns/inns-200001-241.html)

01.04.2014 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
 • Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester er en nasjonal enhet i den norske Politi- og lensmannsetaten. Den ble opprettet 1. april 2014 og har landsdekkende ansvar for vandelskontroll og politiattester.
Enheten overtok oppgavene med vandelskontroll og politiattester fra politidistriktene, og ble etablert for for å sikre en mer effektiv oppgaveløsning med økt saksmengde og høyere kompleksitet i regelverk og hjemler.
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester er stedsplassert i Vardø og administrativt underlagt Østfinnmark politidistrikt.

Kilde: wikipedia.no

19.08.2014* Består via omorganisering

Kriminalomsorgens transporttjeneste ble åpnet 19. august 2014 som et prøveprosjekt som skal vare ut 2015. Åpningen skjedde på Berg fengsel i Vestfold som blir hovedbase for KTE.

Transporttjenesten skal i prøveperioden sørge for transport av varetektsinsatte i politidistriktene Vestfold, Telemark, Søndre og Nordre Buskerud. Kriminalomsorgen overtar denne oppgaven fra politiet som dermed får frigjort betydelige ressurser. Opptil 40 politiårsverk forventes frigjort i løpet av prøveåret 2015.

Kilder: www.kriminalomsorgen.no, www.pf.no

01.01.2016 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
 • Østfinnmark politidistrikt
 • Vestfinnmark politidistrikt
 • Troms politidistrikt
 • Midtre Hålogaland politidistrikt
 • Salten politidistrikt
 • Helgeland politidistrikt
 • Nord-Trøndelag politidistrikt
 • Sør-Trøndelag politidistrikt
 • Nordmøre og Romsdal politidistrikt
 • Sunnmøre politidistrikt
 • Sogn og Fjordane politidistrikt
 • Hordaland politidistrikt
 • Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
 • Rogaland politidistrikt
 • Agder politidistrikt
 • Telemark politidistrikt
 • Vestfold politidistrikt
 • Nordre Buskerud politidistrikt
 • Søndre Buskerud politidistrikt
 • Asker og Bærum politidistrikt
 • Oslo politidistrikt
 • Østfold politidistrikt
 • Follo politidistrikt
 • Romerike politidistrikt
 • Hedmark politidistrikt
 • Gudbrandsdal politidistrikt
 • Vestoppland politidistrikt

Fra 1. januar 2016 er det 12 politidistrikter i Norge mot tidligere 27.

De 12 nye distriktene er formelt etablert fra 1. januar 2016, men selve organiseringen internt i de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2016.

Nye distrikt med hovedsete:
- Finnmark pd. Hovedsete i Kirkenes
- Troms pd. Hovedsete i Tromsø
- Nordland pd. Hovedsete i Bodø
- Trøndelag pd. Hovedsete i Trondheim
- Møre og Romsdal pd. Hovedsete i Ålesund
- Vest pd. Hovedsete i Bergen
- Sør-Vest pd. Hovedsete i Stavanger
- Agder pd. Hovedsete i Kristiansand
- Sør-Øst pd. Hovedsete i Tønsberg
- Oslo pd. Hovedsete i Oslo
- Øst pd. Hovedsete i Ski
- Innlandet pd. Hovedsete på Hamar

Tidligere distrikt sortert på nye distrikt:
- Tidligere distrikt Østfinnmark - Nytt distrikt Finnmark pd
- Tidligere distrikt Vestfinnmark - Nytt distrikt Finnmark pd
- Tidligere distrikt Troms - Nytt distrikt Troms pd
- Tidligere distrikt Midtre Hålogaland - Nytt distrikt Troms pd og Nordland pd (distriktet er delt ved fylkesgrensen)
- Tidligere distrikt Salten - Nytt distrikt Nordland pd
- Tidligere distrikt Helgeland - Nytt distrikt Nordland pd
- Tidligere distrikt Nord-Trøndelag - Nytt distrikt Trøndelag pd
- Tidligere distrikt Sør-Trøndelag - Nytt distrikt Trøndelag pd
- Tidligere distrikt Nordmøre og Romsdal - Nytt distrikt Møre og Romsdal pd
- Tidligere distrikt Sunnmøre - Nytt distrikt Møre og Romsdal pd
- Tidligere distrikt Sogn og Fjordane - Nytt distrikt Vest pd
- Tidligere distrikt Hordaland - Nytt distrikt Vest pd
- Tidligere distrikt Haugaland og Sunnhordland - Nytt distrikt Sør-Vest pd
- Tidligere distrikt Rogaland - Nytt distrikt Sør-Vest pd
- Tidligere distrikt Agder - Nytt distrikt Agder pd
- Tidligere distrikt Telemark - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Vestfold - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Nordre Buskerud - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Søndre Buskerud - Nytt distrikt Sør-Øst pd
- Tidligere distrikt Asker og Bærum - Nytt distrikt Oslo pd
- Tidligere distrikt Oslo - Nytt distrikt Oslo pd
- Tidligere distrikt Østfold - Nytt distrikt Øst pd
- Tidligere distrikt Follo - Nytt distrikt Øst pd
- Tidligere distrikt Romerike - Nytt distrikt Øst pd
- Tidligere distrikt Hedmark - Nytt distrikt Innlandet pd
- Tidligere distrikt Gudbrandsdal - Nytt distrikt Innlandet pd
- Tidligere distrikt Vestoppland - Nytt distrikt Innlandet pd

01.10.2017* Består via omorganisering

I perioden 2006 til 2017 hadde Kontoret for voldsoffererstatning det faglige og administrative ansvaret for driften av Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte. Rådgivningskontorenes virksomhet ble videreutviklet og var i 2017 å finne i 14 byer med god geografisk spredning. Fra høsten 2017 ble arbeidsoppgavene til Rådgivningskontorene overtatt av politiet. Det ble opprettet nye Støttesenter for kriminalitetsofre i hvert politidistrikt.
Kilde: https://www.voldsoffererstatning.no/kontorets-historie.292710.no.html

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.