Politi- og lensmannsdistrikter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

52 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Lojalitet og ytringsfrihet. En sekvensiell studie av ansatte på distriktsnivå i politiet sin oppfatning av egen arbeidsplass. Ludvigsen, Britt Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Ressursfordeling mellom politidistriktene : utarbeidelsen av en rettferdig og objektiv allokeringsmodell for det operative politiet Jakobsen, Astrid Aarlott; Ovesen, Oona
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Operasjonell ledelse av politiinnsatsen. Samordning i akuttfasen Zeiner, Lars
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011 Hjellum, Magnus Sirnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Kulturprosjekt i politiet - utvikling av medarbeiderskap : Har innføring av medarbeiderplattformen i politi-og lensmannsetaten bidratt positivt til medarbeiderskap? Sekkingstad, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Evidensbasert ledelse i politiet : En undersøkelse av forståelsen og utbredelsen av metoder for kunnskapsbasert politiarbeid, og hva som kan være til hinder for dette i et ledelsesperspektiv Aurebekk, Knut
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Lederkompetanse og lederadferd i politiet : En undersøkelse av kompetanse og adferd blant norske politiledere, målt i fullspektrummodellen Iversen, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Politiets stabsfunksjon: hvordan oppleves samhandlingen mellom operasjonelt nivå og taktisk nivå? Østgaard, Simen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Sivil-militær samordning: Forsvarets støtte til politiet - alltid beredt? Pettersen, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Politiets samfunnsoppdrag - et oppdrag til stolthet og frustrasjon: En sosiologisk analyse av politibetjenters erfaringer tilknyttet 22. juli-kritikken og politiets samfunnsoppdrag Bjerke, Tonje Nøren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En målstyrt etat i en regelstyrt verden? : En studie av styringspraksisen i politi- og lensmannsetaten Fremstad, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Flesjø, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Lang ferd mot direktorat: en studie av reorganiseringen av den sentrale politiledelsen. Askeland, Knut Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Jurist eller politi: identitets- og profesjonsbygging blant politiembetsmenn 1908-1968. Sand, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 "At alle deler av folket organiseres for krigens formål": etableringen av det norske totalforsvaret 1914-1955. Sørlie, Sigurd Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Hver på sin tue: totalforsvaret 1955-1970. Rønne, Helle Kristiane
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Analyse av en endringsprosess OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten. Norge sentralforvaltning norge:sentralforvaltning. Hollfjord, Elin Marlén
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Hvem skal lede politiet? En profesjonssosiologisk studie av forholdet mellom politijurister og tjenestemenn (kvinner). Hansen, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Styrt endring av institusjoner - ønskelig, vanskelig men mulig. En studie av en endringsprosess i politi- og lensmannsetaten. Nørstenes, Anne Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Oslo-politiets organisasjonsutvikling i etterkrigstiden ca. 1945-1980. Valaker, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken 1945-1970 om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel.Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse. Dæhlin, Tore
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Rapport 2019 NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp Runar Torgersen (leder), Henriette Sinding Aasen, Trine Funder Amundal, Kenneth Arctander Johansen, Moses Deyegbe Kuvoame, Mona Michalsen, Sverre Martin Nesvåg, Rune Solberg Swahn, Anne Helene Fraas Tveit, og Wibecke Årst
Rapport 2019 Evaluering av nærpolitireformen. Statusrapport 2018 Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2019 DFØ-rapport 2020:4 Evalueringen av nærpolitireformen Statusrapport 2019 Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim, LarsHugo Andersen, Vivi Lassen
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2018 Evaluering av nærpolitireformen Statusrapport 2017. Difi rapport 2018:2 Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim, Vivi Lassen
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2017 NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden — Påtaleanalysen Tor Langbach (leder), Kjerstin Apall Kvande, Ole Bredrup Sæverud, Anne Kroken, Inger Astrid Elisabeth Coll, Fredrik Rieber-Mohn, Lill-Heidi Tinholt, Sverre Joachim Wiese Bromander
Rapport 2017 NOU 2017: 9 Politi og bevæpning — Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet Anne Kari Lande Hasle (leder), Anette Vangsnes Askevold, Kenneth Berg, Liv Finstad, Arne Jørgen Olafsen, Anders Snortheimsmoen
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2013 NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser Ann-Kristin Olsen (leder), Ann Christin Olsen-Haines, Morten Haga Lunde, Heidi Kløkstad, Jon Halvorsen, Alfred Bjørlo
Rapport 2013 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer Arne Røksund (leder), Ellen Seip, Svein Ragnar Kristensen, Odd Reidar Humlegård, Anne Lise Fimreite, Frede Hermansen, Monica Hansen Nylund, Marie Benedicte Bjørnland
Rapport 2012 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Alexandra Bech Gjørv (leder), Ragnar Line Auglend, Laila Bokhari, Einar Skaarseth Enger, Stefan Gerkman, Torgeir Hagen, Hanne Bech Hansen, Guri Hjeltnes, Linda Motrøen Paulsen, Karin Straume
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2006 NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst — Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Sven Ullring (leder), Gerd Bjørhovde, Toril Hofshagen, Jon Lea, Einar Ellingsen, Grethe Høiland, Anne M. Reinsnes, Kåre Petter Hagen, Willy Jensen, Bjørn Tørmo
Rapport 2004 NOU 2004: 20 - Ny utlendingslov Bjørn Solbakken (leder), Grete Brochmann, Henrik Bull, Ronald L. Craig, Ketil Haukaas, Selma Ilyas, Kristine Ryssdal, Vigdis Vevstad
Rapport 2004 NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern— Politimetoder i forebyggende øyemed Odd Jarl Pedersen, Kjerstin Kvande, Aase K. Sigmond, Trond Egil With, Terje Lunde, Guro Slettemark, Roald Hopsnes
Rapport 2003 NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern - politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger Per Gammelgård (leder), Knut-Brede Kaspersen, Katrine Kjærheim Fredwall, Frank Førsund, Sylvia Peters, Janne Kristiansen, Tor-Geir Myhrer, Bente Storruste, Magne Svor
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 2000 IT-kontoret i Oslo politidistrikt Vestre, Mari
Rapport 2000 OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten Johannessen, Marit
Rapport 1999 Politi og påtalemakt i "annerledeslandet" Noreg. Ei undersøking av vedtaksprosessen i samband med Skillesaken. Kristiansen, Oddrun
Rapport 1999 NOU 1999: 10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat Anne Kari Lande Hasle (leder), Tormod Bakke, Linn-Birgitte Rasmussen Hoel, Ernst I. Høier, Ingelin Killengreen, Ole Petter Parnemann, Kyrre Stenbro, Otto Stærk, Inger Johanne Sundby, Terje Ødegård
Rapport 1999 NOU 1999: 16 Søk etter omkomne— Organisering, finansiering og kriterier for søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, samt på landterritoriet Ann-Kristin Olsen (leder), Ole Hafnor, Torun Sandal, Marit Rønning, Håkon Torgersen, Hilde Gunn Avløyp, Tone E Svendsen, Agnar Holme, Rudolf Johannesen, Sølvar Martinussen, Solfrid Evensen, Arvid Eik, Gro Øien
Rapport 1993 Staten møter publikum - Vellykket forvaltning og tjenesteyting i ytre etat. Berg, Anne Marie, Aud Grandaunet og Karin Tilrem