Kriminalomsorgen - Region sør

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001 Nyopprettelse

Navn: Kriminalomsorgen - Region sør
Kort navn: Kriminalomsorgen - Region sør
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører gruppe : Kriminalomsorgsregioner
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 704 Tønsberg

1.1.2001 iverksatte kriminalomsorgen en ny organisasjonsstruktur som bl.a. medførte et nytt regionalt nivå. Det ble etablert 6 kriminalomsorgsregioner bestående av de anstaltene og de friomsorgskontorene som ligger innenfor regionene grenser med en felles regionsledelse.

Bakgrunnen for etableringen av det nye regionleddet er å finne i Stortingsmelding nr 27 (1997-98): Om kriminalomsorgen. Regjeringen fremmet "Stortingsmelding nr 27 (1997-98) Om kriminalomsorgen" våren 1998 (http://odin.dep.no/repub/97-98/stmld/27/index.htm). Stortinget ga sin tilslutning til meldingen samme høst. Omorganisering av etatens virksomhet med nytt felles regionalt ledd for fengselsvesenet og friomsorgen og vekt på kontaktbetjent og soningsplaner er et vesentlig element. Stortinget ba om et det ble utarbeidet en egen lov for kriminalomsorgens virksomhet.
Sakens dokumenter (St.meld.nr.27 (1997-1998) og Innst.S.nr.6 (1998-1999)) finner du på denne linken (ESOP): http://esop.no/esopsok.cgi?applikasjon=lesop&spmaal=st.meld.nr.27+1997-1998+i+doktype+samme+saksnr

- Region Øst: Oslo og Østfold med regionadministrasjon i Oslo
- Region Nordøst: Akershus, Hedmark og Oppland med regionadministrasjon på Lillestrøm
- Region Sør: Buskerud, Vestfold og Telemark med regionadministrasjon i Tønsberg
- Region Sørvest: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland med regionadministrasjon i Sandnes
- Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med regionadministrasjon i Bergen
- Region Nord: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark med regionadministrasjon i Trondheim.

Hovedoppgavene på det nye regionale nivået er å utforme regionale mål, resultatmål og retningslinjer, fordele midler til lokale enheter, behandle klagesaker for avgjørelser fattet på lokalt nivå. Organisasjonsstrukturen i kriminalomsorgen ser etter omorganiseringen m.a.o. slik ut:Sentralt nivå (Justisdepartementet/Fengselsstyret) Regionalt nivå (nytt) Lokalt nivå (det enkelte fengsel eller friomsorgsorgan)

---------------------------------------------------------

Under Region Sør ligger følgende enheter (fengsel/friomsorgskontor/underkontor)
- Drammen fengsel
- Drammen overgangsbolig
- Hassel fengsel
- Ringerrike fengsel
- Bastøy fengsel
- Hof fengsel
- Horten fengsel
- Larvik fengsel
- Sandefjord fengsel
- Sem fengsel
- Kragerø fengsel
- Skien fengsel
- Buskerud friomsorgskontor, Drammen (underkontor i Hønefoss)
- Vestfold friomsorgskontor, Tønsberg (underkontorer i Horten og Sandefjord)
- Telemark friomsorgskontor, Skien (underkontorer i Kragerø og Notodden)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.