Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1970* Ny via sammenslåing

Navn: Statens institutt for forbruksforskning og vareundersøkelser
Kort navn: SIFV
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 219 Bærum

Om opprettelsen: Jfr. St.meld.nr.13, 1968-69, Om organisering av Statens forsøksvirksomhet i husstell og Statens veiledningskontor i heimestell. 15 juni 1973 får instituttet sitt første styre, jf. Innst. S.nr. 151, (1968-69).

Bakgrunn.
En plankomité av 1963 avga samme år forslag til romprogram for en utvidet forsøksvirksomhet i husstell, og departementet sluttet seg til forslagene når det gjaldt oppbyggingen av den nye institusjonen.

Institusjonen ble foreslått organisert følgende avdelinger:
1- Avdeling for næringsmidler, matlaging, kjøkkenutstyr m. v.
2. Avdeling for tekstiler, tekstilbehandling, rengjøring, stell av boligen.
3. Avdeling for boligbruk.
4. Forbruksøkonomisk konsulent.
5. Opplysningsavdeling.
6. Sekretariat.
Det ble anslått 34 ansatte i den nye institusjonen som skulle få betegnelsen Statens institutt for forbruksforskning og vareundersøkelser. Departementet fant det også nødvendig med et nybygg for den nye institusjonen. Men dels på grunn av plassproblemer til eventuelt nybygg på Blindern i Oslo, argumenterte departementet i meldingen for å flytte forsøksvirksomheten til Trondheim, i tilknytning til forskningsmiljøet ved høgskolen der. Et skriv til sosialkomiteen fra lærerrådet ved Statens lærerskole i husstell uttalte derimot at det ville være til stor skade for de berørte institusjonene om virksomheten skulle flyttes ut av Oslo-området. Også Statens forsøksvirksomhet i husstell understreket i skriv til departementet verdien av samarbeidet mellom forsøksvirksomheten og Statens lærerskole i husstell samt betydningen av beliggenheten nær forskningsmiljøene i Oslo.

Disse uttalelsene svekket etter flertallets mening i sosialkomiteen departementets argumentasjon for å flytte virksomheten til Trondheim. Flertallet kom til at en flytting ville få uheldige virkninger ville derfor rå til at utbyggingen skjedde i tilknytning til Statens lærerskole i husstell og innpasses i de plenen for utnyttelsen av de områder staten eier på Stabekk.

08.05.1972* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.10.1984 Navneendring

Navn: Statens institutt for forbruksforskning
Kort navn: SIFO

Etter behandlingen av ST.prp.nr.80 (1982-83) i Stortinget, ble SIFO, under navnet Statens institutt for forbruksforskning, gitt nye vedtakter fastsatt i Kgl.res. Av 21. september 1984. Disse vedtektene trådte i kraft 1. oktober samme år. Disse vedtektene fastsatte instituttets formål og styrets sammensetning, arbeidsoppgaver og arbeidsform, samt direktørens ansvar. Instituttets tilknytningsform ble ikke diskutert eksplisitt, antakelig fordi instituttet rett og slett fortsatte som forvaltningsorgan.
Kilde: NOU 1995:21

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1998 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Om organisering av forbukerapparatet: Se NOU 1995:21

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 1998 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2016 Navneendring

Navn: Forbruksforskningsinstituttet SIFO
Kort navn: SIFO

SIFO ble fra 1.1.2016 en del av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Samtidig skiftet virksomheten navn til Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

01.01.2016 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

SIFO ble fra 1.1.2016 en del av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Samtidig skiftet vi navn til Forbruksforskningsinstituttet SIFO. På HiOA blir vi, sammen med NOVA, AFI og NIBR, en del av det som foreløpig går under navnet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), og som vil utgjøre Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø. Som selvstendig økonomisk resultatenhet i HiOA vil SIFO ha samme formål og forskningsprofil som tidligere. Begrunnelsen for endringen er å oppnå økte faglige utviklingsmuligheter på SIFOs forskningsområder.
----
I oppdragsbrevet til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning for 2016 står følgende:
"Ved kongelig resolusjoner 25.9.og 18.12. 2015 besluttet regjeringen at Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) skal innlemmes i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) fra 1. januar 2016. Regjeringens ambisjon er ved dette, jfr. også kgl. Res. av 20.9. 2013 (da NOVA og AFI ble innlemmet i HiOA), å etablere et solid oppdragsforskningsmiljø med mål om å bli et av Europas sterkeste på de områdene hvor de europeiske velferdsmodellene møter de største utfordringene.

HiOAs styre vedtok i sak 76/15 at SIFO og NIBR skal innlemmes i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, jfr styresak 50, 51 og 52/13. Målet er at de fire SVA-instituttene hver for seg, og til sammen, skal bidra til realiseringen av HiOAs strategi 2020. Det skal tas hensyn til de nasjonale sektormålene, slik de er formulert i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Høgskolen av 18.12.15.

Det er en tydelig forventning at senteret og de fire SVA-instituttene ikke bare skal realiseres sine egne mål, men proaktivt bidra til utviklingen av hele Høgskolens målrealisering av strategi 2020: Ny viten, ny praksis. Oppdragsbrevet for 2016 er det første for et senter med fire institutter. Beskrivelsen av det enkelte institutts oppgaver og profil er derfor mer fyldig enn det som normalt vil følge i senere tildelingsbrev."

Kilde: OPPDRAGSBREV FOR SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING FOR 2016
http://www.sifo.no/files/file50438_oppdragsbrev_2016_sva.pdf

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.