Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Ny via omorganisering

Navn: Fylkeslandbrukssjefer
Kort navn: Fylkeslandbrukssjefer
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1
Relaterte enheter:
  • Landbruksselskapene - landbrukssekretærene

Ved Stortingets vedtak av 1.11.1948 ble det bestemt at landbrukssekretærene (i landbruksselskapene) for framtiden skulle være statstjenestemenn og tittelen ble forandret til Fylkeslandbrukssjef. Sekretærene var tidligere lønnet med en halvdel av staten og en halvdel av fylket. I følge instruksen for fylkeslandbrukssjefene, gjeldene fra 1.7.1949, skulle fylkeslandbrukssjefen være daglig leder for landbruksselskapets kontor og sjef for landbruksetatens tjenestemenn i fylket. I Landbruksdepartementets instruks av 2.4.1959 ble det slått fast at fylkeslandbrukssjefen skulle representere Landbruksdepartementet i fylket, samtidig som han skulle være fylkeslandbruksstyrets tjenestemann i alle saker som dette organet hadde retten til å avgjøre.

01.01.1983* Navneendring

Navn: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
Kort navn: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten

30.06.1993 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fylkeslandbrukskontorene, jordbruks- og skogbruksetaten, inngikk fra 1.7.1993 i fylkesmannsembetene som en egen fagavdeling for landbruk, landbruksavdelingen. Avdelingen ledes av statens landbruksdirektør i hvert fylke og organiseres i to seksjoner; en for jordbruk og en for skogbruk. Seksjonene blir ledet av henholdsvis fylkesjordsjef og fylkesskogsjef.

Hovedoppgaven til de nye landbruksavdelingene er å bidra til en effektiv gjennomføring av landbrukspolitikken. Andre viktige oppgaver er næringsutvikling, arealplanlegging, miljø- og ressursvern. Fylkeslandbruksstyrene vil også etter omorganiseringen være politiske organ med innflytelse i jord-, skog og konsesjonslovsaker. Se: St.meld.nr.40 (1991-1992) Frå sektoretatar til samfunnsetatar. Om organisering av landbruksetatane Innst.S.nr.34 (1992-1993) Organisering av landbruksetatene.

Som en del av denne samme reformen overtok kommunene ansvaret for landbrukskontorene fra 1.1.1994. Lovendringene som fulgte av reformen ble behandlet i Ot.prp.nr.71 (1992-93). Etter de endringene som ble vedtatt bl.a. i jordloven og skogbruksloven ble det kommunenes ansvar å håndtere statlige landbrukssaker. Fylkesmannen i det enkelte fylke fikk fullmakt til å inngå avtale med den enkelte kommune.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.