Statens naturskadefond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1962* Nyopprettelse

Navn: Statens naturskadefond
Kort navn: Naturskadefondet
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Naturskadefondet fikk egen administrasjon fra 1962, i henhold til lov 9.6.1961 om erstatning for naturskade m.v. (Ref. Håndbok for Riksarkivet 1992;336).

Statens naturskadefond forvaltes av et styre og en ankenemnd. Administrasjonen til Naturskadefondet er organisatorisk underlagt Landbruksdepartementet.
PS: Det kan se ut som om administrasjonen er lagt til Statens Landbruksbank (senere Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond SND).....

Se også: www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dep/styrer-rad-og-utvalg/statens-naturskadefond.html?id=447705

31.12.1991 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Enheten" Statens naturskadefond" nedlegges. DVS. at enheten mister sin stilling som institusjon med direktoratsstatus.
«Sekretariatet er med verknad frå og med 1992 slått sammen med "Statens landbruksbank"» (Jfr. St.prp.nr.1 1992/93 kap. 1148, s.180).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Senere forvaltes Statens Naturskadeordning - som er rettet mot private - av Landbruiksdirektoratet; se:
https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Den statlige ordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeerstatningsloven og naturskadeerstatningsforskriften, og er underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Se også: Innst. 245 L (2013–2014) - Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2013-2014/inns-201314-245.pdf

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.