Norsk landbruksøkonomisk institutt - distriktskontor Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1956* Nyopprettelse

Navn: Norsk landbruksøkonomisk institutt - distriktskontor Oslo
Kort navn: NLI - avd. Østlandet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Norsk landbruksøkonomisk institutts historie starter med Landbruksdepartementets forslag til statsbudsjett for 1947-48 hvor det ble foreslått at NLI skulle opprettes, og da budsjettet ble vedtatt i Stortinget 28.4.1947, var grunnlaget for NLI formelt lagt. Instituttet kom i drift sommeren samme året.Instituttet hadde ved oppstarten hovedkontor i Oslo og 3 distriktskontor (Bergen, Kristiansand og Bodø).

Bakgrunnenf for departementets forslag, var innstillingen fra Jordbrukets Produksjons- og Rasjonaliseringskomite som skulle legge fram forslag til fordeling av jordbruksproduksjonen mellom ulike strøk og brukstyper og en passende bruksstruktur. Dette måtte bygge på driftsøkonomiske vurderinger basert på regnskapsføring og -granskninger, driftsplanlegging og økonomisk rettledningstjeneste. For at disse spørsmålene skulle ivaretas av en uavhengig og nøytral institusjon, ble Norges landbruksøkonomiske institutt opprettet.

I 1955 vedtok Stortinget en ny jordlov. Denne loven, og diverse andre tiltak, bl.a. stønad til nye driftsbygninger, gjorde det nødvendig med driftsøkonomisk vurdering av enkeltbruk. Dette arbeidet ble lagt til landbruksselskapene, men de hadde hverken nødvendig sakkyndighet eller nok hjelp til å klare arbeidet. Departementet foreslo derfor, og Stortinget vedtok, å overføre 9 av de 10 driftsagronomstillingene NLI hadde, til landbruksselskapene. Samtidig ble det opprettet 8 nye fylkesagronomstillinger i de fylkene som ikke hadde driftsagronom. Som kompensasjon for tapet av driftsagronomstillingene fikk NLI 6 nye stillinger, bl.a. 2 distriktskonsulentstillinger. Disse ble ledere for nyopprettede distriktskontor for Østlandet og Trøndelag. Fra og med 1.1.1956 hadde NLI således hovedkontor og 5 distriktskontor.
Kilde: "Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, glimt frå historia" av Agnar Hegrenes og Håkon Romarheim.

01.01.1972* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 214 Ås

Geografisk plassering av instituttet ble bl.a. Drøftet i forbindelse med forslagene om utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo, og distriktskontoret for Østlandet ble flyttet fra Oslo til Ås i 1972.

01.01.1986* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1994* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.