Virkemiddelenheten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2007* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for biologisk mangfold og marin naturforvaltning
Kort navn: Seksjon for biologisk mangfold og marin naturforv
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Hovedarbeidsområde: Seksjon for biologisk mangfold og marin naturforvaltning:
FNs konvensjon om biomangfold og Cartagenaprotokollen om GMO. Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biomangfold og utvikling av naturindeks. Forskningskoordinering. Miljøvirkninger av bioteknologi og GMO. Marin verneplan. Marin naturforvaltning og fiskeri/akvakultur. Fremmede arter. Samordning EU/EØS-saker og nordområdesatsing.. Koordinering i forhold til Fiskeri- og kystdepartementet. Lovverk: Genteknologiloven.
Kilde: www.regjeringen.no, MD

01.01.2008* Navneendring

Navn: Seksjon for biologisk mangfold og bioteknologi
Kort navn: Seksjon for biologisk mangfold og bioteknologi

01.01.2009* Navneendring

Navn: Seksjon for biologisk mangfold og biosikkerhet
Kort navn: Seksjon for biologisk mangfold og biosikkerhet

01.01.2014* Navneendring

Navn: Virkemiddelenheten
Kort navn: VIE

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
- Utvikling av strategier og samordning av virkemidler for å ivareta naturmangfold (naturmangfoldloven generelt, utvalgte naturtyper spesielt, plan- og bygningsloven).
- Utarbeidelse av nasjonal handlingsplan for naturmangfold.
- Oppfølging av økosystemtjenesteutvalget.
- Naturforvaltningsavdelingens bidrag til utvikling av KU-regelverket og andre generelle spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven.
- Koordinerer utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold.
- Konvensjonen om handel med truede arter (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
- Naturoppsynsloven.
- Artsdatabanken og artsprosjektet.
- Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)

31.12.2015* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.