Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 27 64 35 19 54 2 8 10
1981 41 34 75 40 26 66 1 8 9
1982 38 30 68 37 25 62 1 5 6
1983 36 32 68 35 28 63 1 4 5
1984 37 34 71 36 29 65 1 5 6
1985 36 33 69 34 27 61 2 6 8
1986 38 45 83 37 35 72 1 10 11
1987 39 49 88 38 33 71 1 16 17
1988 37 49 86 36 36 72 1 13 14
1989 42 52 94 40 36 76 2 16 18
1990 43 50 93 38 39 77 5 11 16
1991 48 56 104 42 45 87 6 11 17
1992 46 65 111 42 55 97 4 10 14
1993 47 70 117 44 51 95 3 19 22
1994 43 58 101 40 47 87 3 11 14
1995 43 57 100 40 44 84 3 13 16
1996 43 68 111 40 50 90 3 18 21
1997 51 71 122 47 56 103 4 15 19
1998 44 71 115 40 56 96 4 15 19
1999 41 72 113 37 54 91 4 18 22
2000 51 77 128 46 63 109 5 14 19
2001 51 72 123 46 61 107 5 11 16
2002 56 75 131 53 62 115 3 13 16
2003 58 73 131 55 60 115 3 13 16
2004 56 76 132 52 63 115 4 13 17
2005 56 75 131 52 61 113 4 14 18
2006 60 76 136 54 58 112 6 18 24
2007 58 76 134 54 63 117 4 13 17
2008 59 85 144 50 68 118 9 17 26
2009 57 89 146 52 73 125 5 16 21
2010 60 101 161 54 81 135 6 20 26
2011 62 95 157 54 76 130 8 19 27
2012 64 90 154 57 68 125 7 22 29
2013 57 89 146 51 70 121 6 19 25
2014 64 100 164 58 80 138 6 20 26
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41 46 44 41 45 43 51 49
1981 42 45 43 42 43 42 53 54
1982 42 45 43 41 44 43 48 50
1983 43 45 44 42 44 43 53
1984 43 45 44 43 45 44 48 50
1985 44 47 45 44 46 45 51 50
1986 45 47 46 44 46 45 50 51
1987 44 45 45 44 45 44 46 47
1988 45 46 45 44 46 45 45 47
1989 45 45 45 45 44 45 47 46
1990 44 45 45 44 45 45 39 46 44
1991 43 43 43 44 43 43 40 44 43
1992 45 43 44 45 43 44 44 45
1993 44 42 42 44 43 43 37 38
1994 42 42 42 42 42 42 44 45
1995 43 41 42 43 41 42 42 44
1996 44 41 42 44 41 42 40 40
1997 43 43 43 44 43 43 42 41
1998 44 43 44 44 43 44 43 43
1999 46 45 45 45 45 45 45 46
2000 44 46 45 44 45 45 39 49 47
2001 46 47 46 46 46 46 42 49 46
2002 45 47 46 45 47 46 47 47
2003 46 47 47 46 47 47 49 46
2004 47 47 47 47 48 47 44 44
2005 48 48 48 48 49 49 46 46
2006 49 50 49 49 50 49 48 49 49
2007 49 49 49 49 49 49 52 53
2008 50 48 49 51 48 49 48 48 48
2009 51 48 49 50 47 49 54 52 53
2010 51 47 48 50 47 48 53 47 49
2011 50 47 49 50 48 49 51 46 47
2012 50 48 48 50 49 49 49 43 45
2013 51 48 49 51 49 50 46 45 45
2014 50 47 49 50 47 48 52 49 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1970* Navneendring

Navn: Riksantikvariatet
Kort navn: Riksantikvariatet

01.07.1988 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Riksantikvaren
Type enhet: Hovedkontor

1. juli 1988 ble Riksantikvaren omorganisert til et direktorat for hele kulturminnevernet. Riksantikvaren fikk dermed forvaltnings-, iverksettende og koordinerende funksjoner. Flere av Riksantikvarens tidligere oppgaver ble delegert til distriktsapparatet.(Jfr. bl.a. St.prp.nr. 11987-88, Miljøverndepartementet)

01.07.1988 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

1. juli 1988 ble Riksantikvaren omorganisert til et direktorat for hele kulturminnevernet. Riksantikvaren fikk dermed forvaltnings-, iverksettende og koordinerende funksjoner. Flere av Riksantikvarens tidligere oppgaver ble delegert til distriktsapparatet.(Jfr. bl.a. St.prp.nr. 11987-88, Miljøverndepartementet)

01.01.1992* Navneendring

Navn: Riksantikvaren - direktoratet for kulturminnevern
Kort navn: Riksantikvaren

01.01.1997* Navneendring

Navn: Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
Kort navn: Riksantikvaren

31.12.2005* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Riksantikvarens distriktsapparat med en ansatt i hhv. Tønsberg, Bergen og Tromsø forsvinner.

01.01.2020 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Om endringene
(kilde: Klima- og miljødepartementet – Høringsnotat)

Endringene gjelder overføring av førstelinje-oppgaver fra Riksantikvaren til nytt folkevalgt regionalt nivå, fortsatt benevnt som fylkeskommunene, fra 1.1.2020.

Stortinget har sluttet seg til at oppgaver og funksjoner på kulturminneområdet overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen fra 1.1.2020. Dette er behandlet i Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, jf Innst. 377 S (2015-2016) og i Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, jf Innst. 385 S (2016-2017). Stortinget har ved behandlingen av disse dokumentene vært enig i at forvaltningen av de fleste automatisk fredete kulturminnene fra før år 1537, overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Det samme gjelder forvaltningen av fartøyer med status som "vernet fartøy", de fleste forskriftsfredete eiendommene i statlig eie og de tekniske og industrielle kulturminnene, som inngår i bevaringsprogram under Riksantikvaren.

Riksantikvaren har ansvar for å gjennomføre en samlet nasjonal kulturminnepolitikk, lik forvaltningspraksis og for å sikre at kulturminner av nasjonal verdi ikke går tapt. Riksantikvaren skal rendyrkes som direktorat, noe som er en viktig forutsetning for en vellykket gjennomføring av regionreformen i kulturminneforvaltningen. Direktoratet skal videreutvikle funksjonen som rådgivende og utøvende faginstans og skal utarbeide retningslinjer, rutiner, digitale fagsystemer mv som skal sikre lik forvaltningspraksis i fylkeskommunen.
___________________________

Se også listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvaret for fra 1.januar 2020:
https://www.riksantikvaren.no/liste-over-kulturminner-og-kulturmiljoer-som-riksantikvaren-skal-ha-forvaltningsansvaret-for-fra-1-januar-2020/


Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-127

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.