Meteorologisk institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.1866 Nyopprettelse

Navn: Det norske meteorologiske institutt DNMI
Kort navn: DNMI
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Universitetet i Oslo
Tilhører etat: Meteorologisk institutt
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

Det norske meteorologiske institutt ble opprinnelig opprettet som et universitetsinstitutt ved stortingsbeslutning våren 1866 og kgl.res. 28.7. samme år. Bestyreren var samtidig professor ved Universitetet, men fikk senere tittelen direktør, etter at instituttet 1. juli 1909 ble skilt ut som en frittstående institusjon og lagt direkte under Kirke- og undervisningsdepartementet.

Varslingstjenesten begynte tidlig. Stormvarsler fra ca. 1870 og værvarsler for Østlandet fra 1882. Meteorologisk Observatorium i Bergen (1903-) ble en forløper for Værvarslinga på Vestlandet, opprettet 1920. Haldde-Observatoriet i Kåfjord 1912-1926 og Geofysisk Institutt i Tromsø 1918-1927 var forløpere for distriktssentralen for værvarslingstjenesten i Nord-Norge. Flere hundre målestasjoner ble opprettet over hele landet. Arktiske stasjoner ble opprettet på Spitsbergen (1912), Bjørnøya (1920), Jan Mayen (1921) og i Myggbukta på Øst-Grønland(1922).

De meteorologiske institusjonene deltok i det internasjonale meteorologiske samarbeidet. De ledende forskerne lå tidvis i det internasjonale toppsjiktet innenfor sine forskningsområder. Bergensskolen (polarfrontmeteorologien) ble grunnlagt og utviklet av professor Vilhelm Bjerknes m.fl. fra ca. 1917. Meteorologisk institutt fikk definert sin posisjon som ledende institusjon innen etaten ved administrasjonsordninger gitt av Kirke- og undervisningsdepartementet 1920 og ved kgl.res. 7.6.1929. Direktøren ga detaljerte utfyllende regler for de meteorologiske institusjonene 1930 og 1940.

Under okkupasjonen 1940-1945 opprettholdt instituttet sin vitenskapelige og en del annen virksomhet. Tyskerne opprettet sin egen værtjeneste og la ned forbud mot utsending av norske værmeldinger. I 1946 overtok Meteorologisk institutt med tilknyttede institusjoner Luftforsvarets værtjeneste, og heretter ble også værtjenesten for den sivile luftfart sterkt utbygd.
Kilde: Arkivportalen.no


Formålet for Meteorologisk institutt er i Kongelig Resolusjon uttrykt slik:
Meteorologisk institutt står for den offentlege meteorologiske tenesta for sivile og militære føremål. Instituttet skal arbeide for at styremakter, næringsliv, institusjonar og folk flest best mogleg skal få høve til å sikre liv og verdiar, for planlegging og for vern av miljøet.

Internett: www.dnmi.no

01.07.1909 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Meteorologisk institutt ble 1.7. 1909 skilt ut fra Universitetet i Oslo og etablert som en frittstående institusjon lagt direkte under Kirke- og undervisningsdepartementet.

Bestyreren som tidligere var professor ved Universitetet, fikk nå tittelen direktør.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2003* Navneendring

Navn: Meteorologisk institutt
Kort navn: met.no

Forkortelsen «met.no» brukes også.

01.01.2005 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Meteorologisk institutt er frå 1. januar 2005 organisert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter. I samband med overgang til nettobudsjettering av Meteorologisk institutt er utgiftsløyvingane samla på post 50.

Utdannings- og forskingsdepartementet har sett i gang ei utgreiing med sikte på å kartleggje dei administrative og økonomiske føresetnadene for ei eventuell utskilling av den kommersielle verksemda ved meteorologisk institutt. Departementet tek sikte på å komme tilbake til saka i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2006.

Kilde: St.prp.nr.1 2005-2006
_________________________________________________________________________

Nye vedtekter for Meteorologisk institutt trer i kraft fra 1.1.2006.
§ 5.Status og fullmakter lyder:
"Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Instituttet skal finansieres og organiseres slik at faglig uavhengighet og økonomisk og administrativ fleksibilitet oppnås. Instituttet har følgende fullmakter:
- det oppretter selv de stillinger og tilsetter det personale som anses nødvendig for å løse de oppgaver det er pålagt, og ut fra hensynet til at bemanning og organisasjon må tilpasses de gitte rammebetingelser. Tilsettingsforholdene reguleres av lov om statens tjenestemenn med forskrifter.
- det får unntak fra bevilgningsreglementets § 4 andre ledd. Instituttet omfattes følgelig ikke av bruttoprinsippet for budsjettering i statlig virksomhet. Regnskapet skal revideres av Riksrevisjonen.
Økonomiforvaltningen ved instituttet skal følge «Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved Meteorologisk institutt», fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
Prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i instituttets arbeid, og som er av en slik karakter at de krever politisk avklaring, skal styret legge fram for Kunnskapsdepartementet."

Kilde: Lovdata (https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2005-12-09-1431/)

01.01.2018 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Regjeringa foreslår å overføre ansvaret for Meteorologisk institutt (MET) og Artsdatabanken frå Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet, jf. Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 9 S (2017-2018)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.