Statens lærerhøgskole i forming, Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.1875* Nyopprettelse

Navn: Den kvinnelige industriskole i Kristiania
Kort navn: Den kvinnelige industriskole
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Lokalisering: 301 Kristiania

Opprinnelig privat skole. Etablert 1.9.1875. Overtatt av staten fra 1.4.1900.

Skolen ble de første 25 år drevet av "Foreningen til fremme av kvindelig haandverksdrift" med tilskudd fra Chr. sparebank og staten. Skolen ble i 1940 beslaglagt av okkupasjonsmakten. Nytt reglement fastsatt av KUD i 1952. I 1962 ble skolen overflyttet fra yrkesskoleavdelingen til lærerutdanningskontoret i KUD. Fra 1975 ble skolen pedagogisk høgskole. Utdanningen ble lagt opp i fagenheter på 1/2, 1, 1 1/2 og 2 år konsentrert om tegning og tekstile områder.Utdanningen bygget opp til tre kompetansenivåer: 1. Faglærer/lærer, 3 års studier. 2. Adjunkt; 4 års studier, lærer/faglærerutdanning + 1 års videreutdanning. 3. Lektor; 6 års studier hvorav 2 år konsentrert om et hovedarbeid.


Kilde: Arkivportalen.no

01.04.1900* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Tilhører gruppe : Lærerskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1925* Navneendring

Navn: Den kvinnelige industriskole i Oslo
Kort navn: Den kvinnelige industriskole

01.01.1940* Navneendring

Navn: Statens kvinnelige industriskole, Oslo.
Kort navn: Statens kvinnelige industriskole

01.01.1966* Navneendring

Navn: Statens lærerskole i forming, Oslo
Kort navn: Statens lærerskole i forming

01.01.1973* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Tilhører gruppe : Pedagogiske høgskoler

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1983* Navneendring

Navn: Statens lærerhøgskole i forming, Oslo
Kort navn: Statens lærerhøgskole i forming

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i ny etablerte Høgskolen i Oslo som avd. for estetiske fag.
_________________________________________

Noen sentrale historiske dokumenter i oppbyggingen av den statlige høgskolesektoren i forkant av Reform 94:
1965: Videreutdanningskomiteen (Ottosen-komiteen)
1968: St prp nr 136 (1968-69) Om prøvedrift med distriktshøgskolar
1973: St meld nr 17 (1974-75) Om den videre utbygging og organisering av høgre utdanning
1988: NOU 1988: 28 Med viten og vilje (Hernesutvalget)
1991: St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke.
Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren
_________________________________________

Nærmere om reformen i 1994:
Med St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke og Stortingets tilslutning til forslagene i meldingen, jf Innst S nr 230 (1990-91), ble det trukket opp prinsipper og utviklingslinjer for politikken framover på de mest sentrale områdene innenfor høyere utdanning i Norge.

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 40 (1990-91) ble de regionale høgskolestyrene satt til å utrede framtidig høgskolestruktur innenfor sin region, i nært samarbeid med høgskolene. Utredningene ble våren og høsten 1992 drøftet i møter mellom høgskolene, høgskolestyrene og departementet.

7. mai 1993 ble det vedtatt i statsråd at de 98 regionale høgskolene skulle omorganiseres til 26 nye institusjoner i høgskolesektoren. Sammenslåingen omfatter de tidligere distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, de helsefaglige høgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og andre mer spesialiserte yrkesfaglige høgskoler. Dette er den største reformen i norsk høyere utdanning noensinne.

Den nye organiseringen skulle tre i kraft fra 1. august 1994. De nye høgskolene skulle organiseres etter faglige kriterier, men også geografiske forhold skulle tillegges vekt. Avdelingsinndelingen skulle være rammen for drift av de enkelte utdanningstilbud.

Den 1. august 1994 ble 98 regionale høgskoler slått sammen til 26 statlige høgskoler, med fastsettelse av avdelingsinndelinger og administrasjonsordning ved hver av høgskolene. De regionale høgskolestyrene ble formelt nedlagt, og nye institusjonsstyrer var på plass fra samme tidspunkt. Styringsordningene for de nye statlige høgskolene ble fastsatt midlertidig etter de prinsippene som nåværende lov om universiteter og høgskoler bygger på.

Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.