Norgesnettrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1998* Ny via sammenslåing

Navn: Norgesnettrådet
Kort navn: Norgesnettrådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

En rekke viktige utfordringer i universitets- og høgskolesektoren går på tvers av skillet mellom universitetene og de vitenskapelige høgskolene på den ene siden og de statlige høgskolene på den annen side. Stortinget har derfor på bakgrunn av St prp nr 32 (1996-97) Om etablering av Norgesnettrådet vedtatt at det skal opprettes et Norgesnettråd, som kommer i tillegg til den frivillige rådsstrukturen under hhv Det norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet. Norgesnettrådet skal gi råd til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i sektorovergripende spørsmål og spørsmål som gjelder den langsiktige utviklingen av norsk høyere utdanning og forskning. De tidligere sakkyndige rådene i høgskolesektoren, dvs Ingeniørutdanningsrådet, Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag, Statens lærerkurs, Fellestjenesten, og etter hvert også Lærerutdanningsrådet, blir avviklet i den formen de til nå har hatt.
Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren

Se:
- St.prp.nr.32 1996-97 Om etablering av Norgesnettrådet
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stprp/19961997/stprp-nr-32-1996-97-.html?id=201215)

- Innst.S.nr.135 1996-97
(http://www.stortinget.no/inns/inns-199697-135.html)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2002* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Rådsfunksjonen til Norgesnettrådet ble ikke forlenget ut over 2001. Departementet oppnevnte våren 2002 et interimsstyre for det nye akkrediteringsorganet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Dette organet skal være i drift fra 1.1.2003. Ansatte i Norgesnettårdets administrasjonsavdeling og avdeling for kvalitetssikring blir overført til NOKUT sammen med oppgavene sine. Oppgaver som har vært i Norgesnettrådet og som ikke blir overført til NOKUT, blir dels ført over til andre institusjoner og dels avviklet. Norgesnettrådet sitt sekretariat ble dermed lagt ned fra årsskiftet.
Kilde: St.prp.nr.1, (2002-03) Utdannings- og forskningsdepartementet, s. 187.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.