Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1986* Ny via sammenslåing

Navn: Bergvesenet
Kort navn: Bergvesenet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Industridepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim

Bergvesenet ble opprettet i 1986 ved at de 5 bergdistriktene som fastlands-Norge tidligere var inndelt i ble slått sammen til en etat. Omorganiseringen ble i realiteten gjennomført trinnvis, og fra 1994 var det siste av bergdistriktene avviklet, og etaten var blitt samlet i ett kontor.

Bergvesenet forvalter bergverkslovgivningen og fører tilsyn med undersøkelser av mineralforekomster og drift av bergverk.Bergvesenet er en statlig forvaltningsetat under Nærings- og handelsdepartementet. Etaten er lokalisert i Trondheim. Arbeidsområdet, som omfatter hele landet, er fastlagt ved forskrift. Bergvesenet håndhever bergverkslovens bestemmelser om erverv av rettigheter og fører tilsyn med undersøkelser og drift på malmer. Etaten er dessuten konsesjonsmyndighet for erverv av kalksteins- og kvartsforekomster. Bergvesenet håndhever plan- og bygningslovens regelverk om melding og konsekvensutredning av uttak av mineralske råstoffer og har som sentral faginstans innsigelsesrett i regulerings- og plansaker som berører slike uttak. Etaten er dessuten et faglig hørings-, saksbehandlings- og tilsynsorgan for saker vedrørende mineralske ressurser. Bergvesenet utfører planlegging og tiltak når det gjelder sikring og forurensning eller andre miljøspørsmål innenfor områder der staten har eier - eller forvaltningsansvar i bergverkssektoren. Lover etc: Lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk. Kgl. res. 3. september 1976Lov om erverv av kalksteinsforekomster av 3. juli 1914 nr. 5.Lov om erverv av kvartsforekomster av 17. juni 1949 nr. 3.Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kap. VIIa jf. forskrift av 27. juli 1990 § 2i.

01.01.1993 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2003* Navneendring

Navn: Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard
Kort navn: Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

01.01.2003* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Fra 2003 ble bergmesterembetet for Svalbard slått sammen med Bergvesenet. Etatens navn ble endret til Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard og virksomheten omfatter nå hele landet inklusive Svalbard. Etatens
hovedkontor er i Trondheim. Stillingen som Bergmester for Svalbard og kontoret i Longyearbyen er opprettholdt.

01.01.2010 Navneendring

Navn: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.
Kort navn: Direktoratet for mineralforvaltning

1/1-2010 skiftet Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard navn til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.