ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003 Ny via sammenslåing

Navn: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Kort navn: ABM Utvikling
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Det opprinnelige forslaget fra St.meld. nr. 22 (1999–2000) "Kjelder til kunnskap og oppleving" (ABM-meldingen) var å slå sammen Norsk museumsutvikling og Statens bibliotektilsyn under Kulturdepartementet til et kompetanse- og samordningsorgan for arkiv, bibliotek og museer. Ved behandlingen av St.meld. nr. 27 (2000–2001) ble det også bestemt at Riksbibliotektjenesten skulle innlemmes i fagorganet.

ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum skal være et strategisk utviklingsorgan, og arbeide med felles utviklings- og samarbeidstiltak og med sektorspesifikke utfordringer for de tre sektorene.

01.07.2010* Består via omorganisering

1. juli 2010 vert statlege bibliotekoppgåver i ABM-utvikling overført til Nasjonalbiblioteket. Medarbeidarar i ABM-utvikling som har dette som arbeidsområde vil frå same dato vere tilsett i Nasjonalbiblioteket. Jf. St. meld 20 (2009-10) Omorganisering av ABM-utvikling

31.12.2010 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Enheten ble innlemmet i:

Stortingets vedtak i korthet (jf: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=47045):
Stortingets flertall, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, stiller seg bak regjeringens forslag til omorganisering av ABM-utvikling. Omorganiseringen innebærer at Nasjonalbiblioteket får ansvar for de bibliotekoppgaver som ABM-utvikling har ivaretatt. Oppgaver knyttet til konsortieavtaler blir overført til Norsk vitenskapsindeks. Arkiv- og museumsoppgavene overføres til Norsk kulturråd. Innstillingen vedlegges protokollen.

1. juli 2010 vert statlege bibliotekoppgåver i ABM-utvikling overført til Nasjonalbiblioteket. Medarbeidarar i ABM-utvikling som har dette som arbeidsområde vil frå same dato vere tilsett i Nasjonalbiblioteket. Jf. St. meld 20 (2009-10) Omorganisering av ABM-utvikling

Fra 2011 er tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet overført til Kulturrådet. Det blir gitt særskilte utviklingsmidler til arkiv og museum og samarbeidstiltak mellom forvaltningsområdene, faglige nettverk og digitale satsinger for abm-feltet.

Øvrige samtidige endringer:
1. januar 2011 blir oppgavene knyttet til konsortieavtaler mot universitets- og høgskolesektoren i ABM-utvikling overført til den planlagte publikasjonsdatabasen for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Databasen skal kalles Norsk Vitenskapsindeks (NVI) og skal inngå i et større system for forskningsinformasjon (CRISTIN).

+++++++++++++++++++++++++

CRISTIN
Current Research Information System in Norway (CRISTIN) skal bli et nasjonal system for forskningsinformasjon gjeldende for institusjoner i universitet- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Har ambisjon om å dekke alle norske forskningsmiljer på sikt. Skal samle Norge til ett forskningsrike. Formålet er å gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig for alle. Man regner med økt samfunnsmessig utbytte ved å se på forskning i flere institusjoner i sammenheng. Christin skal ha en resultatmodul (NVI), en prosjektmodul og en kompetansemodul. Systemet skal også inneholde register og brukerinstitusjoner, personregister over norske forskere og register ogver fagområder det forskes ved. Det skal opprettes et tvisteorgan for publikasjonsdata. Bygger på et europeisk system: eurochris.
Kunnskapsdepartementet styrer Christin, UiO er vertsorganisasjon. Det er avsatt 20 årsverk av dem er 6 årsverk overført fra ABM-utvikling til arbeid med konsortieavtaler og biblioteksoppgaver.

Norsk vitenskapsindeks (NVI)
Norsk vitenskapsindeks (NVI) er Christins publiseringsdatabase. Formålet er å dokumentere vitenskapelig publisering og rapportere til finaniseringssystemene. Fra 1. 1. 2011 skal alle 3 sektorer bruke NVI for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Det er funksjonaliteten i Frida som videreføres, Frida er brukt av flere universitet tidligere, ForskDok fra Bibsys skal ikke brukes lenger. Adressen forfatterne har brukt på publikasjonen skal ligge til grunn for kreditering og registrering i ett felles system innebærer at hver publikasjon kun registreres en gang. Ingen kan rapportere publikasjoner uten at alle deltakende institusjoner har godkjent rapporteringen. Alt som er registrert i Frida og ForskDok skal konverteres til NVI.
Universitetet i Oslo skal ha det daglige driftsansvaret for NVI.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.