Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 14 14 28 13 12 25 1 2 3
2005 15 22 37 15 19 34 3 3
2006 18 27 45 18 24 42 3 3
2007 20 37 57 18 33 51 2 4 6
2008 26 41 67 25 39 64 1 2 3
2009 23 48 71 22 45 67 1 3 4
2010 20 60 80 19 51 70 1 9 10
2011 23 59 82 20 50 70 3 9 12
2012 22 66 88 20 57 77 2 9 11
2013 22 57 79 22 51 73 6 6
2014 30 59 89 27 56 83 3 3 6
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 45 44 45 46 45 45
2005 43 44 44 43 45 44
2006 43 43 43 43 43 43
2007 44 43 43 44 43 44 39
2008 44 40 42 43 41 42
2009 45 41 42 45 42 43
2010 45 42 43 45 42 43 39 42
2011 44 43 43 45 43 44 42 40
2012 45 42 43 45 43 43 40 39
2013 43 45 45 43 45 44 48 48
2014 41 43 42 42 42 42 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2006 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Fra 1. januar 2006 ble SIU omdannet til forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, jf. St.prp.nr.1.2006-2007 (KD), s. 149.

01.01.2012* Navneendring

Navn: Senter for internasjonalisering av utdanning
Kort navn: SIU

01.01.2018 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

1. januar 2018 ble Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

Formelt er SIU det midlertidige navnet på den nye organisasjonen inntil nytt navn er på plass. Fra nyttår ha organisasjon rundt 110 ansatte, med hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø.

Nye oppgaver
Den nye virksomheten har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg vil den overta ansvaret for lærebokutvalget fra UHR og Sentre for fremragende utdanning (SFU) og utdanningskvalitetsprisene fra NOKUT. Overføringen av SFU-ordningen vil skje gradvis.

Satt i gang av Kunnskapsdepartementet
Bakgrunnen for sammenslåingen er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017, og som bygger på rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra fra januar 2016. Hensikten med å slå sammen SIU, Norgesuniversitetet og PKU er å samle tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid. Virksomheten vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert grunnopplæringen.

Kilde: www.siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/ny-virksomhet-fra-aarsskiftet
__________

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) var organisert som en statlig fellesoppgave etter universitets- og høyskoleloven sin § 1-4-4, organisatorisk en del av Kunst- og designhøgskolen i Bergen (fra 1.1.2017: UiB), som hadde det administrative ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Virksomheten er et direktorat men organiseres fortsatt som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert forvaltningsorgan).

15.05.2018* Navneendring

Navn: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Kort navn: Diku

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
Departementet har slått sammen Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU), Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) til ett forvaltningsorgan. Departementet har fastsatt at dette skal hete Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Diku skal videreføre virksomheten til SIU, NUV og PKU. Den skal også forvalte tilskuddsordningen til senter for fremragende utdanning og sekretariatet for Lærebokutvalget. Diku skal fordele konkurransemidler, men også ha andre oppgaver knyttet til å utvikle og stimulere til kvalitet i høyere utdanning. Diku vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert barnehager og grunnopplæring.
Kilde: KD

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.