Statens varekrigsforsikring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Nyopprettelse

Navn: Statens varekrigsforsikring
Kort navn: Statens varekrigsforsikring
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Handelsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

I henhold til lov nr. 8 av 3. desember 1948 er institusjonens mål å overta transportforsikring mot krigsfare av varer som sendes til, fra eller innen norsk område, og hvis det er norsk interesse, dekkes også varer som sendes mellom steder i utlandet. Ledes av et styre og en administrerende direktør.

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Utenriksdepartementet

01.04.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Frem til 1. april 1994 hadde Statens varekrigsforsikring egne ansatte som forvaltet forsikringsordningen. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) overtok administrasjonen av ordningen med virkning fra 1. april 1994, i henhold til en avtale av 15. november 1993. Statens varekrigsforsikring har derfor ikke lenger egne ansatte. Forvaltningstjenestene kjøpes fra GIEK. I Ot.prp.nr.3 1997-98 (Om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring) tar Regjeringen sikte på å avvikle lov om Statens varekrigsforsikring med virkning fra 1. januar 1998. Det vil innebære at det tilbudet Statens varekrigsforsikring i dag har opphører fra denne dato. Videre tar Regjeringen sikte på at det akkumulerte overskuddet for ordningen på anslagsvis 2,3 mrd. kroner inntektsføres i statsbudsjettet for 1998 under kap. 5343 Statens varekrigsforsikring, post 50 Avvikling. Se for øvrig St prp nr 1 (1997-98). Realisering av verdiene vil kunne ta noe tid, som følge av at selskapets midler er plassert i norske banker, verdipapirer og kontolån til staten.

---------------------------

Senere utvikling:
Ny "Lov om statleg varekrigsforsikring" av 12. desember 2003 trådte i kraft 1. januar 2004. Fra samme dato ble lov om Statens Varekrigsforsikring (SVF) av 1948 opphevet. SVF er etter dette under avvikling og forutsatt endelig avviklet innen 30. juni 2004.
Kilde: Innst. S. nr. 250 (2003-2004)
(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2003-2004/inns-200304-250/11/18/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.