Direktoratet for utviklingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 89 110 199 87 104 191 2 6 8
1981 250 134 384 247 110 357 3 24 27
1982 213 137 350 211 111 322 2 26 28
1983 265 139 404 261 111 372 4 28 32
1989 262 203 465 259 181 440 3 22 25
1990 260 206 466 257 179 436 3 27 30
1991 285 246 531 278 214 492 7 32 39
1992 262 239 501 256 203 459 6 36 42
1993 263 263 526 254 224 478 9 39 48
1994 259 271 530 250 233 483 9 38 47
1995 233 245 478 223 211 434 10 34 44
1996 197 242 439 191 209 400 6 33 39
1997 189 230 419 183 201 384 6 29 35
1998 188 214 402 179 179 358 9 35 44
1999 183 217 400 174 187 361 9 30 39
2000 149 208 357 140 187 327 9 21 30
2001 142 207 349 134 186 320 8 21 29
2002 142 220 362 136 194 330 6 26 32
2003 142 239 381 133 223 356 9 16 25
2004 87 199 286 81 183 264 6 16 22
2005 78 150 228 71 131 202 7 19 26
2006 85 151 236 79 122 201 6 29 35
2007 88 140 228 83 116 199 5 24 29
2008 101 142 243 93 127 220 8 15 23
2009 98 142 240 92 130 222 6 12 18
2010 97 141 238 89 126 215 8 15 23
2011 92 134 226 84 121 205 8 13 21
2012 84 140 224 76 127 203 8 13 21
2013 75 147 222 70 134 204 5 13 18
2014 82 151 233 80 143 223 2 8 10
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 39 40 42 39 40 38 41
1981 40 39 40 40 39 40 37 36
1982 42 39 41 42 39 41 37 38
1983 42 39 41 41 40 41 37 38
1989 44 43 44 44 43 44 44 43
1990 44 44 44 44 44 44 44 44
1991 43 42 42 43 42 42 39 42 42
1992 44 42 43 44 42 43 36 43 42
1993 44 42 43 44 43 43 42 42 42
1994 44 43 44 44 43 44 42 43 43
1995 45 44 44 45 44 45 46 44 44
1996 46 44 45 46 44 45 43 43 43
1997 46 45 45 46 45 46 40 44 44
1998 46 46 46 46 46 46 49 47 47
1999 47 46 46 46 45 46 52 47 48
2000 47 46 47 47 46 46 61 46 50
2001 47 46 47 47 46 46 56 48 50
2002 47 46 46 46 45 46 64 46 50
2003 48 44 46 47 44 45 60 47 52
2004 47 44 45 46 44 45 65 51 55
2005 50 46 47 50 45 47 51 51 51
2006 50 45 47 50 45 47 62 48 51
2007 49 45 47 49 46 47 53 45 46
2008 50 46 48 50 46 48 50 45 46
2009 51 47 48 50 47 48 59 44 49
2010 51 47 48 50 47 48 58 44 49
2011 52 48 50 51 48 49 59 47 52
2012 51 45 47 50 45 47 59 47 51
2013 50 45 47 49 45 47 63 49 52
2014 48 44 45 47 44 45 48 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1984 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Direktorat i dobbeltstilling

Fra 1984 blir Direktoratet for utviklingshjelp overført til det nyopprettede Departementet for utviklingshjelp. Direktoratet etableres her som en del av departmentsstrukturen - som direktorat I dobbeltstilling.

01.01.1986* Navneendring

Navn: Direktoratet for utviklingshjelp
Kort navn: DFU (NORAD)

01.01.1990* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Utenriksdepartementet

Direktoratet flyttes ut av departementet og etableres som selvstendig direktoratsenhet igjen.Direktoratet plasseres under UD’s ansvarsområde.

Fristillingen av NORAD fra Departementet for utviklingshjelp ble gjennomført I mars 1989. I den forbindelse ble også Departementet for utviklingshjelp reorganisert - jfr. St.prp.nr.139 (1987-88) samt Innst.S.nr.30 (1988-89). Det ser m.a.o. som om direktoratet først ble fristilt fra DFU, deretter ble det plassert under UD's område (I forb. med innlemmingen av DFU I UD)

01.01.2000* Navneendring

Navn: Direktoratet for utviklingssamarbeid
Kort navn: Norad

01.02.2004* Består via omorganisering

Fra februar 2004 har Norad hatt en ny organisasjonsstruktur for å ivareta nye roller og forventninger. Reformen av bistandsforvaltningen skal bidra til at norsk utviklingssamarbeid blir mer effektivt og helhetlig. Norad har tidligere hatt ansvar for forvaltingen av stat-til-stat samarbeidet. UD tok over dette ansvaret 1. april 2004. Ved årsskiftet overtok departementet også ansvaret for alle ambassader som har bistandsoppgaver og tidligere var administrert av Norad.

Norad har etter omorganiseringen fire fagavdelinger som har ansvar for faglig rådgiving på ulike områder og ha organisasjonskunnskap og forvalte støtte til norske organisasjoner. I tillegg skal egne avdelinger ta vare på sivilt samfunn, evaluering, informasjon og personal og administrasjon.
Kilde: Norads nettsider (www.norad.no)

I DIFI rapport 2008:3 "Organisasjonsendringer i staten 1992-2007" (http://www.difi.no/hoved.aspx?m=43073&amid=1928145) omtales endringen slik (s. 14):
"Intensjonen med reformen av bistandsforvaltningen var at norsk utviklingssamarbeid skulle bli mer effektivt og helhetlig. Vedtaket innebar at gjennomførings-, resultatansvaret og "policy"-funksjonene for utviklingspolitikken ble overført fra Norad til UD. UD fikk også ansvaret for alle ambassadene også bistandsambassadene som hadde vært nært knyttet til Norad, fra 1. januar 2004."

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.