Vinmonopolet A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.11.1922 Nyopprettelse

Navn: Vinmonopolet A/S
Kort navn: Vinmonopolet
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Opprettet som privat bedrift 30. Nov 1922. På 1920-og 30 tallet kjøpte staten gradvis ut de private interessene. 19.juni 1931: Egen lov;" lov om vinmonopolet". Selskapet har derfor blitt sett på som særlovsselskap. Fra og med 1939 er selskapet heleid av staten. Arcus ble dannet som eget A/S fra 1. Jan 1996.
Internett: www.vinmonopolet.no

19.06.1931 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Særlovsselskap

01.01.1996 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Om endringen (kilde: Innst. S. nr. 209 (1994-1995 Innstilling fra sosialkomiteen om deling av A/S Vinmonopolet):
Sosial- og helsedepartementet legger i St.prp. nr. 49 (1994-95) fram forslag til prinsippskisse for deling av A/S Vinmonopolet. Forslaget fremmes som følge av at Sosial- og helsedepartementet i Ot.prp. nr. 51 (1994-1995) om lov om endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v.) har foreslått å oppheve A/S Vinmonopolets enerett til import og engrossalg av vin og brennevin, samt eksport av brennevin.

Forslaget bygger på at A/S Vinmonopolets enerett til detaljsalg opprettholdes som i dag. De øvrige funksjoner som i dag ivaretas av A/S Vinmonopolet, og som nå i hovedsak blir konkurranseutsatt, vil bli skilt ut i egne aksjeselskap.

De endringsforslag som er framlagt i Ot.prp. nr. 51 (1994-1995) om ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v., innebærer at deler av A/S Vinmonopolets nåværende funksjoner fortsatt vil bli utøvd i kraft av eneretter, mens andre deler vil være konkurranseutsatt. Koblingen mellom enerett og funksjon er dermed opphevet. For de ikke monopoliserte delenes vedkommende vil A/S Vinmonopolet bli en av flere aktører i et konkurranseutsatt marked.

Den nye situasjonen medfører at A/S Vinmonopolet ikke kan opprettholdes i sin eksisterende form. Det er nødvendig at bedriften blir omorganisert på en slik måte at monopoldelen kan fortsette å utøve sin enerett til detaljsalg, samtidig som den konkurranseutsatte virksomheten kan operere på like vilkår med de selskaper som etablerer seg på dette området.

Det er en forutsetning i Ot.prp. nr. 51 (1994-1995) at detaljmonopolet skal skilles fra produksjonsmonopolet, og at detaljmonopolet ikke må være involvert i noen form for produksjonsvirksomhet.

01.01.1996* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Spritkontrollen overføres fra Vinmonopolet A/S til Rusmiddeldirektoratet

01.01.1999 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Nordpolet AS

Vinmonopolet forestår med virkning fra 1.1 1999 innførsel, engrosomsetning og detaljsalg av alkohol på Svalbard gjennom datterselskapet Nordpolet AS; Orgnr. 980321657.

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2006 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Endringene i departementsstrukturen fra 1. januar 2006 innebar bl.a. at ansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken ble overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) og Budsjett-innst. S. nr. 15 (2005-2006).
Jf. St.prp. nr. 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006-2007), s. 193

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.