Norsk Romsenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

05.06.1987 Nyopprettelse

Navn: Norsk Romsenter
Kort navn: NRS
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Industridepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Stiftelsen Norsk Romsenter (NRS) ble opprettet ved kgl. res. av 05.06.1987. Næringsdepartementet var stifter. Før dette var virksomheten organisert i en egen avdeling i Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF).

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2004 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Norsk Romsenter til statlig forvaltningsorgan

I Dok. nr. 3:6 for 1998-1999 Riksrevisjonens gjennomgang av bruken av stiftelser i statlig forvaltning, påpekes behov for å endre tilknytningsform for bl.a. Norsk Romsenter. Regjeringen foreslo på denne bakgrunn i St.prp. nr. 51 for 2002-2003 Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv, å omdanne Norsk Romsenter fra stiftelse til statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Forslaget fikk tilslutning ved Stortingets behandling av proposisjonen 18. juni 2003, jf. Innst. S. nr. 283 for 2002-2003. Det ble således etablert et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter som fra 1. januar 2004 overtok stiftelsen Norsk Romsenters oppgaver og ansatte.

Når Norsk Romsenter ble omdannet til forvaltningsorgan, følger det automatisk at de ansatte vil bli å regne som ansatte i statens tjeneste med rett og plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse (se bl.a. St.prp. nr. 56 (2003-2004).

Den forretningsmessige virksomheten i Norsk Romsenter er skilt ut i datterselskaper i form av aksjeselskaper, jf. oversikt ovenfor. Det forutsettes at eiendomsretten til disse selskapene overføres fra stiftelsen Norsk Romsenter til staten, og at forvaltningsorganet skal forvalte statens eierinteresser i nevnte selskaper.
Kilde: St.prp.nr.1 2003-2004

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.