Statped - styresekretariat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1999* Nyopprettelse

Navn: Statped - styresekretariat
Kort navn: Statped - styresekretariat
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører etat: Statped
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 1502 Molde
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Styret for landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra og Styret for regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra ble fra 1. januar 1999 bli avløst av ett felles landsdekkende styre for statlige spesialpedagogiske
kompetansesentra. Tidligere sekretariat for landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra i Molde og sekretariatet for Styret for regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra på Hamar ble fra 1. januar 1999 slått sammen til ett felles sekretariat med to avdelinger og felles ledelse.

Det er også etablert et rådgivende organ for Nord-Norge. Direktøren for sekretariatet har det daglige ansvaret for virksomheten.
Sekretariatet var opprinnelig organisert som ett sekretariat med tre likeverdige seksjoner i Molde, på Hamar og i Alta. Sentraladministrasjonen er pr. 2003 lokalisert til Molde og Hamar. De fleste ansatte i sekretariatet har kontorsted ved et av de tre stedene, enkelte medarbeidere har kontorsted i Oslo, Tromsø, Bergen og Kristiansand. Sekretariatet er i noen grad organisert etter en virtuell modell som gjør det mulig å ha ett sekretariat selv om personalet er lokalisert på ulike arbeidsplasser. Den spredte organiseringen har ikke vært til hinder for et godt og funksjonelt samarbeid i sekretariatet. Sekretariatet hadde pr. 31. desember 2002 15 årsverk fast ansatte. I tillegg var 4,5 årsverk ansatte i prosjektstillinger av kortere eller lengre varighet.

St meld nr 23 St.meld. nr. 23 (1997-98) Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov og Innst S nr 228 (1997-98).
Budsjett-innst. S. I (1998-99), jf. St. prp. nr. 1.Tillegg nr. 10 (1998-99)

---------------------------------------------------

Oversikt over enhetene i Statped pr. 2003
1 AKS, Andebu Kompetanse- og Skolesenter ANDEBU Vanskeområde: Hørselsvansker, døvblinde Eier: Stiftelsen Signo
2 Andebu Døvblindesenter ANDEBU Vanskeområde: Døvblinde Eier: Stiftelsen Signo
3 Berg Gård skole OSLO Vanskeområde: Ervervet hjerneskade, CP, ryggmargsbrokk mv. Eier: Oslo kommune
4 Bredtvet kompetansesenter OSLO Vanskeområde: Språk-, tale-, lese- og skrivevansker. Personer med leppe-, kjeve- og ganespalte Eier: Staten ved KUF
5 Briskeby HLFs skole- og kompetansesenter LIER Vanskeområde: Hørselsvansker Eier: Hørselshemmedes Landsforbund
6 Døvblindesenteret i Nord Norge TROMSØ Vanskeområde: Døvblinde Eier: Troms fylkeskommune
7 Eikelund kompetansesenter BERGEN Vanskeområde: Sammensatte lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker, språk-, tale-, lese- og skrivevansker. Personer med leppe-, kjeve- og ganespalte Eier: Staten ved KUF
8 Eikholt Senter for Døvblinde DRAMMEN Vanskeområde: Døvblinde Eier: Stiftelsen Eikholt
9 Frambu barnehage og skole SIGGERUD Vanskeområde: Sjeldne funksjonshemninger Eier: Ski kommune
10 Geilomo skole GEILO Vanskeområde: Astma og allergi Eier: Hol kommune/ Norges Astma- og Allergiforbund
11 Huseby kompetansesenter OSLO Vanskeområde: Synsvansker Eier: Staten ved KUF
12 Lillegården kompetansesenter PORSGRUNN Vanskeområde: Sosiale og emosjonelle vansker Eier: Staten ved KUF
13 Logopedisk senter i Nordland SØMNA Vanskeområde: Barn og unge med taleflytvansker Eier: Nordland fylkeskommune
14 Midt-Finnmark PPD LAKSELV Vanskeområde: Spesifikke språkvansker/-skader førskolebarn Eier: Interkommunal
15 Møller kompetansesenter TRONDHEIM Vanskeområde: Hørselsvansker Eier: Staten ved KUF
16 Nasjonal kompetanseenhet OSLO Vanskeområde: AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Eier: Staten, ved SHD og KUF
17 Nedre Gausen kompetansesenter HOLMESTRAND Vanskeområde: Hørselsvansker Eier: Staten ved UFD
18 Nordnorsk kompetansesenter ALTA Vanskeområde: Sammensatte lærevansker, basiskompetanse innenfor språk og kommunikasjon. IKT i spesialpedagogisk arbeid Eier: Staten ved UFD
19 PPD Midt-Finnmark LAKSELV Vanskeområde: Spesifikke språkvansker/-skader, førskolebarn Eier: Interkommunal
20 PPD Sør-Troms HARSTAD Vanskeområde: Språk/kommunikasjon/lærevansker Eier: Interkommunal
21 PPD Vesterålen og Lødingen SORTLAND Vanskeområde: AD/HD, Tourettes syndrom, narkolepsi og matematikkvansker Eier: Interkommunal
22 PPT Hammerfest HAMMERFEST Vanskeområde: Tilpasningsvansker/atferdsvansker Eier: Kommunal
23 PPT Tromsø TROMSØ Vanskeområde: Tilpasningsvansker/atferdsvansker Eier: Kommunal
24 PPT Vefsn MOSJØEN Vanskeområde: Nevrologisk betingede lærevansker Eier: Interkommunal
25 Samisk spesialpedagogisk støtte KAUTOKEINO Vanskeområde: Samisk språk og kultur i spes.ped. arb Eier: Statens ved UFD
26 Senter for atferdsforskning STAVANGER Vanskeområde: Sosiale og emosjonelle vansker Eier: Staten ved Høgskolen i Stavanger
27 Senter for leseforsking STAVANGER Vanskeområde: Lese- og skrivevansker Eier: Staten ved Høgskolen i Stavanger
28 Skådalen kompetansesenter OSLO Vanskeområde: Hørselsvansker og døvblinde Eier: Staten ved UFD
29 Solberg skole SANDVIKA Vanskeområde: Epilepsi og anfallsproblemer Eier: Bærum kommune
30 Spesialpedagogisk senter i Nordland BODØ Vanskeområde: Omfattende språk/kom.problemer. Syns- og hørselsvansker Eier: Nordland fylkeskommune
31 Sunnaas sykehus skole NESODDTANGEN Vanskeområde: Følgesykdommer etter ervervet hjerneskade Eier: Nesodden kommune
32 Søreide kompetansesenter SANDANE Vanskeområde: Sammensatte lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker Eier: Staten ved UFD
33 Sørlandet kompetansesenter KRISTIANSAND Vanskeområde: Sammensatte lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker. Tidlig stimulering av små barn med funksjonshemning Eier: Staten ved UFD
34 Tambartun kompetansesenter MELHUS Vanskeområde: Synsvansker Eier: Staten ved UFD
35 Torshov kompetansesenter OSLO Vanskeområde: Sammensatte lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker. Elever med dyp og særlig alvorlig psykisk utviklingshemning, Fremmedspråklige elever med spesielle opplæringsbehov Eier: Staten ved UFD
36 Trøndelag kompetansesenter LEVANGER Vanskeområde: Sammensatte lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker. IKT for funksjonshemmed Eier: Staten ved UFD
37 Tyngdepunkt Afasi STORSLETT Vanskeområde: Afasi Eier: Nordreisa kommune
38 Vestlandet kompetansesenter BERGEN Vanskeområde: Hørselsvansker og døvblinde Eier: Staten ved UFD
39 Voksentoppen skole OSLO Vanskeområde: Astma og allergi Eier: Oslo kommune
40 Øverby kompetansesenter GJØVIK Vanskeområde: Sammensatte lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker. Ervervet hjerneskade Eier: Staten ved UFD

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

14.06.2004 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

15.6.2004 ble Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring etablert ved en sammenslåing av Læringssenteret og Statped (det statlige spesialpedagogiske støttesystemet). I tillegg ble enkelte forvaltningsoppgaver og ansatte fra UFD overført til det nye direktoratet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.