Kystverket Vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1981* Ny via omorganisering

Navn: 2. distrikt Haugesund
Kort navn: 2. distrikt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Kystdirektoratet
Tilhører gruppe : Kystverkets distrikter
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 1106 Haugesund

Fra 1981 ble begrepet Kystverket innført - under en større omorganisering – da distriktsorganisasjonen ble bygd ut. Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og samferdsel. Etaten er organisert med Kystdirektoratet i Ålesund og fem kystdistrikter med distriktskontor i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg I tillegg er det ca. 100 operative enheter langs hele kysten. Kystverket betegner etaten i sin helhet, mens Kystdirektoratet er den ledende enheten, som er direkte underlagt Fiskeridepartementet.

Distriktskontorene leder og koordinerer havne-, fyr- og lostjenesten innen sitt distrikt og utøver forvaltningsmesige kontrollfunksjoner.

2. distrikt Haugesund omfatter kysten Åna-Sira - Stadt

01.01.2007* Navneendring

Navn: Kystverket Vest
Kort navn: KYV-V

I 2007 gjekk ein vekk frå nemninga Kystdirektoratet. I staden heiter det no Kystverkets hovudkontor. Samstundes skifta distrikta navn til regionar.

VEST
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker
Regionkontor: Haugesund
Kystlinje: 18 824 km
Kystverket Vest omfatter:
81 kystkommuner
250 statlig utbygde fiskerihavner
20 større industrihavner.
4 store havneterminaler for utskiping av olje og gass
6 oljeforsyningsbaser
194 ISPS-terminaler
9 stamnetthavner
2 utpekte havner

Kilde: www.kystverket.no des. 2011

01.01.2015* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Regjeringen besluttet i Prop. 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (Losloven) at den operative lostjenesten skal organiseres som en egen enhet direkte underlagt Kystverkets hovedkontor. Forvaltningsoppgavene vil ivaretas av en annen avdeling, som organisasjonsmessig er adskilt fra losenheten. Regjeringen har vektlagt at opprettelsen av en egen losenhet i Kystverket kan gjennomføres raskt og uten ytterligere eksterne utredninger, jf. losutvalgets anbefaling. De nødvendige organisasjonsendringene kan innføres med virkning allerede fra 1. januar 2015.

Proposisjonen bygger i hovedsak på forslag til lovbestemmelser som fremkommer av NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet – Losordningens omfang, organisering og regelverk.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.