Cyberforsvaret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2009* Ny via omorganisering

Navn: Forsvarets informasjonsinfrastruktur
Kort navn: INI
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1
Relaterte enheter:
  • Forsvarsstaben
  • Forsvarets kompetansesenter for kommando-, kontroll- og informasjonssystemer (FK KKIS)
  • Computer Network Operations (CNO-enheten)
  • Forsvarets arkivadministrasjon

Hovedkvarter: Jørstadmoen

Bakgrunn (kilde: St.prp. nr. 1 (2008–2009))

For å forbedre den helhetlige styringen og utviklingen av INI, og sikre bedre kontroll med og mer effektiv utnyttelse av Forsvarets samlede ressurser innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) totalt, samt å styre utviklingen mot et nettverksbasert forsvar, samles nå hovedtyngden av Forsvarets IKT-virksomhet under en ledelse. Det etableres derfor en sjef Forsvarets informasjonsinfrastruktur (sjef INI) for å lede denne delen av virksomheten. Sjef INI vil etableres på samme nivå som generalinspektørene og forsvarssjefens øvrige underlagte sjefer. Etableringen av sjef INI er i hovedsak en samling av den virksomheten innenfor INI-området som i dag utøves av Forsvarsstaben (FST) og i noen grad Forsvarsdepartementet.

Sjef INIs ansvarsområde vil omfatte virksomheten som i dag foregår ved:
- Forsvarets kompetansesenter for kommando-, kontroll- og informasjonssystemer (FK KKIS), inkl. KKIS-enheten til støtte for deployering av norske styrker,
- INI-elementet i FST/Fellesstaben,
- enheten for Computer Network Operations (CNO-enheten),
- samt Forsvarets arkivadministrasjon.

I tillegg overføres IKT-driftstjenester fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO/IKT).

De ulike delene av virksomheten vil videreføres der de er lokalisert i dag. Dette innebærer at virksomheten på Jørstadmoen skal videreføres der. Det samme gjelder virksomheten som tilføres fra FLO/IKT, både virksomheten på Kolsås i Bærum og de lokale IKT-driftsenhetene rundt i landet. Virksomheten ved FK KKIS vil bli videreført i tråd med Innst. S. nr. 234 (2003–2004) og Innst. S. nr. 318 (2007–2008), jf. hhv. St.prp. nr. 42 (2003–2004) og St.prp. nr. 48 (2007–2008). I tillegg er Forsvarets alarmsentral under oppbygging på Jørstadmoen. Regjeringen vil vurdere om også annen IKT-relatert driftsvirksomhet i fremtiden kan lokaliseres til Jørstadmoen.


+++++++++++++++++++++

Forsvarets kompetansesenter for kommando-, kontroll- og informasjonssystemer (FK KKIS) ble etablert i august 2005. FK KKIS har avdelinger spredd på ulike steder i landet. Hovedadministrasjonen er på Jørstadmoen ved Lillehammer. Kompetansesenteret støtter både hær, sjø, luft og HV.

18.09.2012* Navneendring

Navn: Cyberforsvaret
Kort navn: Cyberforsvaret

Cyberforsvaret ble offisielt etablert 18. september 2012 etter at regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret hadde foreslått at avdelingen Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) skulle endre navn til Cyberforsvaret og få status som egen forsvarsgren.

Se nyhetssak FD 18.9.2012
URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/cyber.html?id=699271

Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.