Kyst- og miljøavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

08.11.2012* Ny via omorganisering

Navn: Kyst- og miljøavdelingen
Kort navn: Kyst- og miljøavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet og havne- og sjøtransportpolitikken. Avdelingen følger opp vedtak for sjøtransporten som er besluttet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak, drift og vedlikehold av maritim infrastruktur og lostjenesten. Videre har avdelingen ansvar for koordinering av areal- og miljøpolitikk, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Avdelingen har videre i oppgave å forestå koordinering av departementets arbeid med nordområdespørsmål. Kystkultur og ansvaret for drift av Loran-C og Samfunnet Jan Mayen ligger også i denne avdelingen. Avdelingen har ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven og deler av forurensningsloven om regulerer beredskap mot akutt forurensning.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Omorganisering av Fiskeri- og kystdepartementet høsten 2012

Pressemelding fra FKD 8.11.2012:

Mer slagkraftig Fiskeri- og kystdepartement

Fiskeri- og kystdepartementet har endret den interne organiseringen. Ambisjonen er at ny organisasjon skal sette departementet best mulig i stand til å levere i samsvar med visjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon.

- Ny organisasjon skal blant annet styrke departementets arbeid med industri- og markedspolitikk og samle ansvaret for arbeidet med kystsaker i en avdeling. Utviklingssamarbeid som skal legge til rette for bærekraftig fiskeriforvaltning i andre land, er også et område som skal få større oppmerksomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fire avdelinger

Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa. Avdelingen har ansvar for regulering av fiskeriene og havbruksnæringa og for å sikre økonomisk bærekraftige næringer innenfor en miljømessig bærekraftig ramme.

Porteføljen til sjømatavdelingen omfatter sjømatindustrien, sjømatprofilering, forbrukerhensyn og markedsadgang. Styrkingen av departementets arbeid med industri og marked er et vesentlig premiss for den nye organiseringen.

Kyst- og miljøavdelingen har ansvar for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet og havne- og sjøtransportpolitikken. Oljevern og forebyggende sjøsikkerhet ligger under denne avdelingen.

Når det gjelder departementets arbeid med statsbudsjettet, etats- og eierstyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer, vil det ligge under avdeling for forskning, styring og administrasjon. Avdelingen har også ansvar for departementets politikk for nye marine næringer og et overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapskapsarbeidet i sektoren.

Kilde: Pressemelding, 08.11.2012, Nr.: 82/2012

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/mer-slagkraftig-fiskeri--og-kystdepartem.html?id=707457

01.01.2014 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Avdeling for kyst- og miljøsaker overføres fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Oppgaver og ansvarsfelt pr. 2014 (jf. regjeringen.no):
Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet og havne- og sjøtransportpolitikken. Avdelingen følger opp vedtak for sjøtransporten som er besluttet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak, drift og vedlikehold av maritim infrastruktur og lostjenesten. Videre har avdelingen ansvar for koordinering av areal- og miljøpolitikk, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.
Avdelingen har videre i oppgave å forestå koordinering av departementets arbeid med nordområdespørsmål. Kystkultur og ansvaret for drift av Loran-C og Samfunnet Jan Mayen ligger også i denne avdelingen. Avdelingen har ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven og deler av forurensningsloven om regulerer beredskap mot akutt forurensning.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.