Direktoratet for e-helse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016 Ny via utskilling

Navn: Direktoratet for e-helse
Kort navn: Direktoratet for e-helse
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Det etableres et Direktorat for e-helse
Direktoratet baseres på divisjon e-helse i Helsedirektoratet. Direktoratet skal ha tett integrasjon med Helsedirektoratet som faglig normerende etat. Det nye direktoratet skal ha ansvar for styring, gjennomføring og forvaltning av nasjonale IKT-prosjekter. I dette ligger også ansvar for forvaltning og utvikling av lover, forskrifter og IKT-standarder.

Kilder:
- Helsedirtektoratet (https://helsedirektoratet.no/nyheter/sterkere-fagmyndighet-og-nytt-direktorat-for-e-helse)
- Helse og omsorgsdepartementet: Endringer i helseforvaltningen (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-helseforvaltningen/id2459761/)
- Helse og omsorgsdepartementet: Færre etater i helseforvaltningen (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/farre-etater-i-helseforvaltningen/id2411071/)
- Helse og omsorgsdepartementet: Prop. 9 L (2015–2016) Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.), Innst. 91 L (2015-2016), Lovvedtak 15 (2015-2016)

01.01.2020 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Nasjonal leverandør av e-helsetjenester
Fra og med 1. januar er Norsk Helsenett har Nasjonal tjenesteleverandør av e-helsetjenester. NHN overtar oppgaver knyttet til e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no. Med disse oppgavene blir om lag 200 ansatte virksomhetsovedratt fra Direktoratet for e-helse.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.