Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.06.2018* Nyopprettelse

Navn: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Kort navn: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1103 Stavanger
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten er en etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, opprettet i 2018 etter vedtak i Stortinget 6. juni 2017.

Formålet med kommisjonens arbeid er å «bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold», og «hensikten med undersøkelsene er å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger for å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser.» Den skal ha en bred tilnærming til undersøkelsene og kunne se på faktorer som rammebetingelser, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur – og gi anbefalinger til relevante aktører i helsesektoren, slik som eiere og tilsynsmyndigheter.

Kommisjonen er ikke et kollegialt organ av oppnevnte medlemmer, men utgjøres av ansatte og ledes av en direktør. Den skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig og kan ikke instrueres i faglige spørsmål. Direktør er Pål Iden, lege og spesialist i samfunnsmedisin, tidligere fylkeslege i Telemark og Rogaland og fagdirektør i Helse Vest RHF. Kommisjonen skal ha kontor i Stavanger. Den skal ha rundt 20 ansatte og et årlig budsjett på rundt 40 millioner kroner.

Kommisjonen ble opprettet ved egen lov, som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Enkelte bestemmelser i loven (paragrafene 1, 2, 4 og 20) trådte i kraft 15. juni 2018. Plikten for spesialisthelsetjenesten til å varsle om alvorlige hendelser til kommisjonen er ikke trådt i kraft. Plikten til å varsle blir den samme til kommisjonen som til den eksisterende varslingsordningen til Statens helsetilsyn, begge ordningene følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten Prop. 68 L (2016-2017), Innst. 327 L (2016-2017), Lovvedtak 92 (2016-2017)
_________________________________________________________________________

1. mai 2019 trer Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i kraft. Det betyr at 1. mai er Undersøkelseskommisjonen (Ukom) operativ. Den offisielle åpningen av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), skjedde 2. mai i Stavanger, hvor kommisjonen har sitt hovedsete.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.